lørdag, november 05, 2022

Mysteriene som ble åpenbart, del 7: Lovløshetens mysterium


Syndens realiteter har fulgt menneskhetens historie som en klam hånd siden menneskets fall i Edens hage,. Syndens følger var utestengelsen fra paradiset, men det først da Gud ga Loven på Sinai, at alvoret i menneskeslektens syndefall ble avdekket. Fra da av fikk synden karakter av lovbrudd: "Hver den som gjør synd, bryter også loven og synd er lovbrudd." (1.Joh 3,4) Apostelen Paulus avdekker for oss en spesiell tid i historien, som vil bære preg av en ting: lovløshet. Og da tenker han ikke først og fremst på økende kriminalitet, men på brudd på Guds lov. Men det er riktig at brudd på Guds bud og ordninge, kan føre til kriminelle handlinger. Dette beskrives i 2.Tess 2,12, hvor apostelen Paulus skriver om det han kaller "lovløshetens mysterium" eller hemmelighet.

"For lovløshetens hemmelighet er alt virksom," skriver Paulus (2.Tess 2,7) nåt han skal beskrive denne tiden i menneskenes historie. Salmisten som skrev den messianske salme 2 beskriver denne tiden profetisk, og hva som skal kjennetegne den: "Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss." (v.2-3) "Lovløshetens mysterium" avsløres derfor først og fremst som et opprør mot Guds gode bud og ordninger. Dette antikristelige opprøret, som ledes ann av jordens stormenn og makthavere, vil i følge Guds ord kulminere når jordens konger samler seg på Harmageddon-sletten til "krigen på Guds, Den Allmektiges store dag", jfr Åp 16,12-16)

Apostelen Paulus setter "lovløshetens mysterium" i sammenheng med noe annet som vil særprege denne helt spesielle tiden det her er snakk om. Det ene forutsetter det andre. Og det er det Bibelen beskriver som 'det store frafallet': "La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og lovløshetens menneske åpenbares, fortapelsens sønn." (2.Tess 2,3) 'Lovløshetens menneske' og 'fortapelsens sønn' er bare andre ord for han som vil lede ann i dette antikristelige opprøret mot Herrens Salvede, nemlig Antikrist. Og la oss merke oss hvordan Guds ord beskriver Antikrist: som LOVLØSHETENS menneske: "Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud." (2.Tess 2,4) Det forutsettes her at Antikrist vil sette seg i Guds tempel. Da er det jo en forutsetning at Det tredje tempelet er bygget i Jerusalem. Det har ennå ikke skjedd. 

"Lovløshetens mysterium" forutsetter "det store frafallet" som igjen åpner veien for Antikrist, men Guds ord forutsier også at det er noe som "holder igjen" før dette kan inntreffe: "Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal åpenbares når tiden for dette er inne. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøres når hans gjenkomst åpenbares i herlighet." (2.Tess 2,6-8)

Jeg merker meg ordene: "det", "den" som "nå holder igjen" og forstår dette som Kristi menighet. Dette synet deler jeg med profetigranskeren og tidligere forstanderen for Filadelfia i Oslo, Sverre Kornmo som sier følgende: "Det er menigheten som gjør stor motstand i åndeverdenen i denne tid. Vi kunne gjerne uttrykke det noenlunde slik: 'Menigheten ligger midt i veien for Antikrists framgang.' Menigheten er organisk knyttet til Jesus, som er hodet for menigheten. Menigheten er hans legeme, fylt av ham som fyller alt. Derfor er det Den Hellige Ånd i menigheten som hindrer Satans ånd i hans virksomhet. Dette vil vedvare inntil menigheten er tatt bort fra jorden. Da vil Antikrist få fritt spillerom for forførelse. Vers 7: 'Lovløshetens hemmelighet er alt virksom.' Alle hemmeligheter må jo åpenbares eller avsløres. Det er to hemmeligheter i Bibelen som vi må ha kjennskap til. Det er 'gudsfryktens hemmelighet' og 'lovløshetens hemmelighet'. Disse står i uavbrutt kamp mot hverandre om makten over mennesket. Ifølge 2.Tim 3,16 og Kol 2,2 er Jesus gudsfryktens hemmelighet, mens Satan står bak lovløshetens hemmelighet. Så lenge Jesus var på jorden i sitt kjøds dager, var han gudsfryktens hemmelighet, men i denne tidshusholdning er menigheten gydsfryktens hemmelighet. Liksom hele Jesu liv var en eneste hemmelighet i sin åpenbaring i ringhets drakt - således er menigheten i denne tid Gudsåpenbaringen i en ringe drakt, ja, Bibelen sier: 'Det som ingenting er...' (1.Kor 1,28). Menigheten er derfor Jesu tjener i denne tid. Dens innflytelse i åndeverdenen er et hinder for Satans åndsmakt som er lovløshetens hemmelighet." (Sverre Kornmo: Endetiden i profetienes lys. Filadefiaforlaget. 8.opplag, side 31-32)

Til slutt: Dette er hva Den lovløses forførelse består av: 

1. Usunn og falsk lære, jfr 2.Tim 4,3-4

2. Falsk åndelighet, jfr 1.Tim 4,1-3

3. Profittbegjær, jfr 2.Pet 2,1-3

4. Et liv i syndige lyster, jfr 2.Tim 3,1-4 

Bibelen har en kraftig advarsel til alle som bedriver lovløshet: de skal ikke arve Guds rike, jfr 1.Kor 6,9

fortsettes

Ingen kommentarer: