mandag, september 05, 2022

La dere ikke overliste av den onde, del 1


Det er to grove feil vi gjør med hensyn til den ondes virksomhet: enten overdriver vi hans makt, eller så undervurderer vi ham! Derfor er det ikke uten grunn apostelen Paulus advarer de troende i storbyen Korint: "bli ikke overlistet av Satan. For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om." (2.Kor 2,11)  Den onde kan med andre ord lure oss, og vi er allerede lurt om vi tror at vi ikke lar oss lure.

Et studium av Det nye testamentes skrifter viser at vi alle bør være på vakt mot det som Skriften omtaler som "djevelens listige angrep". (Ef 6,11) Faktisk ber apostelen oss om å "holde stand", med andre ord ikke gi fra oss grunn, men forsvare den! Det leser vi om i det samme verset fra Efeserbrevet.

Jesus ber oss både om å våke og be! Ikke bare be, men også VÅKE. "Men våk hver tid og stund, og be om at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen." (Luk 21,36)

Kampen vi står i er ikke mot mennesker, men  "maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet." (Ef 6,12)

La oss se nærmere på dette verset: Paulus snakker om: 1) Makter. 2) Myndigheter. 3) Verdensherskere. 4) Ondskapens åndehær. Dette er reelle størrelser som vi har med å gjøre, på ulike nivåer. De har innflytelse over mennesker, geografiske steder, landområder. I Daniels bok leser vi om to åndsfyrster som har innflytelse over visse geografiske områder - Persia og Grekenland, og som hindrer Daniels bønner i å nå frem til Gud. Du kan lese om dette i Daniel kapittel 10. 

Bibelen viser at det er et tydelig hierarki blant Guds engler, og det er ulike himmelske skapninger, serafer, erkeengler, kjeruber, bare for å nevne noen. Jeg skal komme tilbake til denne rangordenen senere i denne artikkelserien. Men her vil jeg bare minne om at djevelen er en fallen engel,, og at han dro med seg flere engler i sitt fall, som ble til den ondes medhjelpere. Siden djevelen ikke har evnen til å skape, bare etterligne, opprettholder han et hierarki i Mørkets rike. Djevelen er heller ikke allesteds nærvæende, det er det bare Guds Ånd som er. 

Paulus kaller den onde for "høvdingen over luftens makter" (Ef 2,2) og det sier vel noe om den innflytelsen han har over verden. Dette skal vi se nærmere på.

Men, skriver apostelen Paulus, det kommer en dag da "Gud i hast skal knuse Satan under deres føtter", (Rom 16,20)

fortsettes

Ingen kommentarer: