søndag, oktober 10, 2021

Kolosserbrevet: Himmelvendt og jordnær, del 17


Kol 2,6-15: Når vi nå altså har tatt imot Jesus som Herre, og konkret gjort Ham til Herre i våre liv, så må vi være "rotfestet i ham og bygd på han." Med andre ord: Jesus må være i ett og alt, også i det praktiske hverdagslivet. Alt dreier seg om Ham. Alt sentrerer om Ham og Ham alene. Til den kristne forsamlingen i storbyen Korint skriver Paulus:: "Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus." (1.Kor 3,11)

Paulus bruker to bilder for å illustrere dette. Talende bilder hentet fra hverdagslivet. Han skriver om å være 'rotfestet' og 'bygd'. Det ordet som er brukt for 'rotfestet', er det samme ordet som ville ha vært brukt om et tre som har slått djupe røtter i jorden. Det ordet som er brukt for 'bygd på Ham", er det ordet som ville ha vært brukt om et hus som er reist på trygg grunn. Ikke på kvikkleire. På samme måte som et stort tre har slått djupe røtter, og henter sin næring fra de djupe røttene, slik er også den kristne menigheten, Guds forsamling gjennom tidene, rotfestet i Kristus - ikke i mennesker eller i organisatoriske forhold, men i Kristus, og henter fra Ham liv og styrke. På samme måte som huset står fast fordi det er bygd på solid grunn, slik kan kristenlivet klare seg gjennom enhver storm, fordi det er bygd på styrken i Kristus. 

Kristus er på samme tid kilden for det kristne livet og selve grunnlaget for dens fasthet?

Hadde apostelen Paulus med seg i tankene et ord fra Salmene når han skrev dette med å være rotfestet i Kristus? Han ba jo som jøde trofast sin tidebønn, hentet fra Salmenes bok - fra Tehillim eller for å bruke det greske ordet hentet fra den greske oversettelsen Septuaginta - Psalterion eller Psalmoi:

"Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotternes sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt han gjør, skal han ha lykke til." (Salme 1,1-3)

Men Paulus kan også hatt ordene fra profeten Jeremia i bakhodet: 

"Velsignet er den mann som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit. Han skal bli lik, et tre som er plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer, alltid har det grønne blad. det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med å bære frukt." (Jer 17,7-8).

fortsettes

Ingen kommentarer: