onsdag, oktober 13, 2021

Kolosserbrevet: Himmelvendt og jordnær, del 20


Kol 2,6-15: Det er interessant og viktig å merke seg hvor Kristus-sentrert apostelen Paulus er i brevet han har skrevet til den kristne forsamlingen i Kolossai. Det er som et repiterende tema i en vakker symfoni. "For i hans kropp bor hele guddomsfylden." (v.9) Med hele kirken bekjenner vi at Kristus er sann Gud og sant menneske. Han er ikke halvt Gud, og halvt menneske, men 100 prosent Gud og 100 prosent menneske. Han er ingen engel, men Gud kommet i kjød. Alt som Gud er har tatt bolig i Sønnen. 

En tidlig kristen trosbekjennelse fra det fjerde århundre, som tilskrives erkebiskop Athanasius av Aleksandria, tar for seg læren om Treenigheten. Der heter det blant annet: "Og dette er den felles kristne tro, at ærer en Gud i Treenigheten og Treenigheten i enheten, idet vi hverken blander sammen personene eller deler vesenet. For en person er Faderen, en annen Sønnen, en annen Den Hellige Ånds. Men Faderens og Den Hellige Ånds guddom er en, herligheten er like stor, majesteten like evig. Slik som Faderen er, slik er Sønnen, slik er også Den Hellige Ånd.  Uskapt er Faderen, uskapt er Sønnen, uskapt er Den Hellige Ånd. Umåtelig er Faderen, umåtelig er Sønnen, umåtelig er Den Hellige Ånd. Evig er Faderen, evig er Sønnen, evig er Den Hellige Ånd. Og likevel er det ikke tre evige, men en evig..."

Det er ikke gitt forstanden å forstå dette. Dette hører inn under troens mysterium.

Men det stanser ikke her. Som hentet fra et brådjup skriver Paulus: "... og i ham ... har dere fått denne fylden." (v.10)

Vi forstår intuitivt at dette ikke har med følelser å gjøre, for de færreste jeg kjenner vil kunne påberope seg å ha gudomsfylden i seg. Derfor er det viktig å merke seg hvordan apostelen ordlegger seg! Det er en svært betydningsfull understrekning: "i ham". Dette er jo vi eier "i Kristus", og som vi får del i gjennom Ham. Selv dette er et troens mysterium!

Hvilken gave Kristus er! Peter sier det slik: "Alt det vi trenger for å leve i gudsfrykt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Slik har dere også fått de største og mest dyrebare løfter. Ved dem skulle dere få del i guddommelig natur ..." (2.Pet 1,3-4a)

fortsettes

Ingen kommentarer: