onsdag, mai 10, 2023

Når Gud overgir oss til fienden


Et eneste ord fra profeten Daniel har overveldet meg de siste dagene. Det er ordet "overgav" som har brakt meg på mine knær. Sjeldent har et eneste ord skapt en slik sterk følelsesmessig reaksjon. Hele setningen lyder slik: "Herren overga Judas kong Jojakim i hans (den babylonske kongen, Nebukadnesar) hånd..." Konsekvensen er svært dramatiske. Det betyr at Guds favør og velsignelse og beskyttelse ble trukket tilbake, og folket i Juda ble ført i lenker til Babylon, mens det praktfulle tempelet i Jerusalem ble lagt i grus. Dette er historien om at synd får konskvenser. Det betydde 70 år i fangenskap, før Herren forbarmet seg over dem på nytt.

For det er et bakteppe her!

Det finner vi hos profeten Jeremia 7,30-31: "For Judas barn har gjort det som er ondt i mine øyne, sier Herren. De har satt sine styggedommer i det huset som er kalt ved mitt navn, og gjort det urent. Det er bygd Tofet-haugene i Hinnoms sønns dal for å brenne sine sønner og sine døtre i ilden,noe som jeg ikke har pålagt dem, og som ikke er oppkommet i mitt hjerte." 

Gud hadde sendt profeter som profeten Jeremia for å advare Juda mot forfallet og frafallet i nasjonen, men de lyttet ikke til Gud og ga etter for avgudsdyrkelsens forførelser. Da er det at Gud overgir dem til sin fiende, og beskyttelsen Gud gir fjernes. Synden får konsekvenser.

I Romerbrevet beskriver Paulus hvordan Gud også overgir andre generasjoner fordi de ikke lyder Hans ord: "For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. Istedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer. Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av er forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. Derfor (altså på grunn av dette) overga også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor Skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen." (Rom 1,21-25) 

Men Gud har en rest igjen som ikke har "sølt til klærne sine" (Åp 3,4) 

Vi trenger virkelig å be for vårt land, slik at Gud ikke trekker sin hånd tilbake fra Norge. Også vi gir etter for avgudsdyrkelse og vi tillater drap av barn.

Billedtekst; Profeten Daniel i Babylon

Ingen kommentarer: