lørdag, september 04, 2021

Når basunen lyder!


Vi nærmer oss dagen da "Herren selv vil komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds røst, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal de som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren." (1.Tess 4,16-17)

Apostelen Paulus er også inne på den samme begivenheten i 1.Kor 15,51-52: "Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, i et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun.  For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet."

Ingen vet dagen eller timen, kun Faderen, for når dette skjer. Men helt fra tidens begynnelse har Herren selv forordnet det slik at lyset skiller "dag fra natt. De skal være tegn for høytider, dager og år" (1.Mos 1,14). Herrens høytider er en del av denne syklusen, og nå nærmer vi oss den av Herrens hellige høytider som kalles for Basunhøytiden eller Rosh HaShanah, også kjent som 'Det jødiske nyttåret'. I år begynner Rosh HaShanah ved solnedgang mandag 6.september og slutter når natten faller på onsdag 8.september. På disse dagene blir vi sterkt minnet om at en dag vil en helt spesiell basun lyde, da Herren henter hjem sin blodkjøpte menighet. Jeg merker meg at disse høytidene omtales som 'Herrens høytider': "Herren talte til Moses og sa: Tal til Israels barn og si til dem: Dette er Herrens høytider, MINE FASTSATTE TIDER, da dere skal lyse ut hellige sammenkomster." (3.Mos 23,1-2)

'Fastesatte tider' er et begrep i Bibelen. Forkynneren sier at det er spesielle tider for alt under himmelen: "Alt har sin tid". Herren Jesus skal for eksempel være i himmelen ved Faderens høyre hånd "til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om..." (Apg 3,21) Andre eksempler på den 'fastsatte tiden' finner vi for eksempel i en av Bibelens profetiske bøker, Daniel: "Begge kongene har ondt i sinne, de sitter ved samme bord og taler løgn. Men det skal ikke lykkes, for ennå dryger det mot enden, til den fastsatte tid er inne." (Dan 11,27) "Og han sa: Se, jeg vil kunngjøre deg hva som skal skje i vredens siste tid. For synet sikter til den tid som er fastsatt for enden." (Dan 8,19) "Noen av de forstandige skal undertrykkes, så de kan bli prøvet og renset og tvettet til endens tid. For ennå dryger det med enden, til den fastsatte tid er inne." (Dan 11,35)

BASUNHØYTIDEN


"Og Herren talte til Moses og sa: I den sjuende måneden, på den første dag i måneden, skal dere holde hviledag med basunklang til påminnelse og en hellig sammenkomst." (3.Mos 23,23-24)

Vårt Sol-Måne-system er veldig spesielt. Solens diameter er omtrent 400 ganger større enn månens - men solen er også omtrent 400 ganger lenger fra jorden. De to ser derfor like store ut på himmelen - en unik situasjon blant solsystemets åtte planeter og 166 kjente måner. Vitenskapen kaller det en bemerkelsesverdig tilfeldighet, men som kristne vet vi at Herrens presisjon er 100 prosent. 

Herren designet sine syv store  høytider rundt en lunisolar kalender. En lunisolar kalender er en kalender i mange kulturer hvis dato angir både månefasen og tidspunktet for solåret.


Fra og med våren er de syv Herrens høytider påske (Pesach), Det usyrede brøds høytid, førstegrødefesten, ukenes høytid (pinsen), basunhøytiden (Rosh HaShanah), forsoningsdagen (Yom Kippur) , og løvhyttefesten (Sukkot).

Herrens høytider er nært knyttet til Israels vår- og høst- og jordbrukssesonger. De skulle minne israelittene hvert år om Guds pågående beskyttelse og tilbud. Men enda viktigere, de varslet om Jesu Kristi forløsende verk. Ikke bare spilte de viktige roller i Kristi jordiske tjeneste, men de symboliserte også den fullstendige forløsende historien om Kristus, som begynte med hans død på korset som påskelammet og slutter med hans andre komme, hvoretter han vil “tabernakele” (slå opp sitt telt) eller bo hos hans mennesker for alltid.


Mens de fire vårhøytidene ser tilbake på det Kristus oppfylte ved sitt første komme, peker de tre høsthøytidene oss mot herligheten ved det andre komme. Vårhøytidene er kilden til vårt håp i Kristus - hans ferdige forsoningsarbeid for synder - og høstfestene er løftet om det som skal komme - evigheten med Kristus. Å forstå betydningen av Herrens høytider hjelper oss til bedre å se og forstå det fullstendige bildet og planen for vår forløsning som finnes i Bibelen.

Den neste uoppfylte festen er Basunhøytiden.


"I den sjuende måneden, på den første dag i måneden, skal dere holde en hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre deres vanlige arbeid. Den dagen skal basunen lyde hos dere." (4.Mos 29,1)

Jødiske navn og temaer for denne festen inkluderer:

Rosh HaShanah - ‘Årets leder’ / Tishrei 1 er den første dagen i det jødiske nyttåret i deres sivile kalender. Det er jubileet for skapelsen av Adam og Eva.

Yom Teruah - 'Dagen for det vekkende støt' - jødisk tro er at de dødes oppstandelse vil skje på trompetenes høytid.

Den siste basunen - På denne dagen er det 100 trompetstøt. Den siste, lange og mest betydningsfulle trompetstøtet kalles ‘den siste basunen’.

Yom Zikaron - ‘Minnedag’ / En dag hvor det utvalgte folk husker Gud, og Gud husker dem.

Yom Hadin - ‘Dommens dag’ / Gud åpner bøkene den dagen og dømmer de rettferdige og de onde etter det de hadde gjort.

Yom Hamelech - dagen for kongens kroning.

Tiden for Jakobs trøbbel - Det skal være stor trengsel i Israel som aldri tidligere i nasjonens historie.

Yom Hakeseh - Den skjulte dagen / Den var ‘skjult’ fordi de ikke visste den nøyaktige dagen den ville begynne på grunn av at det er den eneste festen som starter på en nymåne. Dermed var det en to dagers fest fordi de ikke ønsket å feire den på feil dag. Når det gjelder Rosh HaShanah, ville jødene vanligvis si "Ingen vet den dagen og timen."

Åpningen av himmelens porter / himmelens port åpnes på Rosh HaShanah slik at den rettferdige nasjonen kan komme inn.

Messias bryllup / Blåsning av den himmelske basunen er en oppfordring til hele, sanne, Guds brud om å samles.

Ingen kommentarer: