torsdag, september 09, 2021

Vil den kristne tro overleve i et stadig mer anti-kristent samfunn?


Europa - og Norge - er i endring. Sjefredaktør og forfatteren av bestselgeren 'The Benedict Option', Rod Dreher analyserer med profetisk skarphet det amerikanske samfunnet, og hevder at en "progressiv - og tydelig antikristen og militant kultur er i ferd med å overta samfunnet, en kultur beskrevet av pave Benedikt XVI som 'et verdensvidt diktatur av tilsynelatende humanistiske ideologier' som fordriver dissenterne til samfunnets ytterkanter. Benedikt kalte denne en manifestering av Antikrists makt'." Drehers analyse kan utvilsomt overføres til europeiske og norske forhold. Det spørsmålet alle kristne burde stille seg nå er: hvordan skal den apostoliske og dermed den klassisk bibelske troen overleve i en slik kolossal endring som finner sted og vil finne sted i de kommende årene?

La oss se nærmere på situasjonen i Norge. Om Arbeiderpartiet vinner valget på tirsdag kan det innebære store endringer for frikirkeligheten i Norge. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har programfestet at de vil kutte den økonomiske støtten tilhundrevis av frie menigheter ved å innføre en grense på minst 500 medlemmer for å motta slik støtte. 724 trossamfunn mottar slik støtte i dag. Tre av fire av dem kan nå miste støtten, i følge et oppslag i Dagen i dag. 

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke har i dag krav på offentig tilskudd for hvert medlem. Dette har sammenheng med at Den norske kirke finansieres av staten. Frimenighetene får i praksis tilbake kirkeskatten, så det er egentlig ikke noen form for statlig støtte av frikirkeligheten. Dessverre kommer dette faktum lite frem i debatten. Skulle de frie menighetene miste det som uriktig omtales som 'statsstøtten' betyr det i praksis at staten favoriserer Den norske kirke, til tross for at vi ikke lenger har en statskirke. Dette vil bety at de som ikke er medlemmer av Den norske kirke o som er medlemmer av frie menigheter er med på å finansiere Den norske kirke. 

Ifjor innførte regjeringen et minstekrav på 50 medlemmer for at tros- og livssynssamfunn skal få tilskudd fra staten. Arbeiderpartiet og SVs forslag var at grensen skulle settes til 500 medlemmer. Nå krever Arbeiderpartiet omkamp. 

Konkret betyr dette at alle menigheter som ikke er registrert som trossamfunn mister tilskuddet på 1310 kroner per medlem. Og det stanser ikke her. De mister også vigselsretten. Ifølge beregninger Dagen har gjort vil dette ikke minst ramme distrikts-Norge hardt. Mange av disse små menighetene har gjort seg avhegige av disse pengene. At det ikke er særlig klokt vil fremtiden nå vise til fulle. 

Det stanser ikke her! Arbeiderpartiet vl stille krav om likestilling. Dermed griper de inn i trosfriheten. Man behøver ikke være profet for å si at kravene stopper ikke her. Det varer nok bare kort tid før de også stiller krav om at de frie menighetene må vie samkjønnede og velge dem inn i menighets- og eldsteråd. 

Et annet eksempel er Utdanningsdirektoratet som nå vil nekte Gideon å dele ut Nytestamenter på norske skoler. Og det uten at Gideon har fått komme til orde. 

I forrige uke ble det kjent at Utdanningsdirektoratet vil ha slutt på utdelig av Nytestamenter på skoler. Dette har Norsk Gideon gjort i 70 år! En tolknigsuttalelse om KRLE-faget slår fast at utdeling av religiøs litteratur kan oppleves som forkynnelse. Pådriverne bak dette er Human-Etisk Forbund. De dette gjelder - Norsk Gideon - fikk ikke anledning til å uttale seg. Til tross for at den lutherske kristendomsforståelse ble avskaffet som statsreligion med grunnlovsendringene i 2012, sier Grunnloven at: "Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv", overser staten dette i praksis.

I Finland vil den finske staten domfelle et parlamentsmedlem som har forfektet det klassiske ekteskapssynet, og i Sverige har en kvinnelig grunnskolelærer, Selma Gamaleidin, mistet jobben da hun nektet å kalle en elev 'hen'. 

Dette er bare noen få eksempler på et stadig mer kristenfobisk-samfunn. Norske kristne og ikke minst norske frimenigheter står overfor store utfordringer i tiden fremover. Det gjør også den kristne tro generelt. Spørsmålet er om levende kristendom vil eksistere i Norge og i Europa i tiden fremover. Personlig tror jeg at om den kristne tro skal overleve som salt og lys må den være villig til å stå for den overleverte apostoliske troen, og da må vi søke sammen i små fellesskap, i små kommuniteter, hvor troen leves ut i praksis. Akkurat som i den første kristne tiden.

Ingen kommentarer: