torsdag, februar 16, 2023

Til vern for landet - om bønn og faste for Norge, del 4


Gud har en annen regjeringsform enn vi er vant med. Herrens regjeringsform er konger og prester i hellig skrud, med løftede hender som tilber, velsigner og som går i forbønn! 

Gud vil ha et eiendomsfolk på jorden gjennom hvilken Han kan utøve sin innflytelse. Det kallet ble gitt til det jødiske folket og dette kallet ble formulert slik: "Dere skal være et kongerike av prester for meg og et helllig folk." (2.Mos 19,6) Kristi forsamling er utvalgt og utskilt til å væte en del av dette kallet: "Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalt dere fra mørket til sitt underfulle lys Dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk..." (1.Pet 2,9-10a) V finner de samme tankene hos Johannes: "... som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far ..." (Åp 1,6)

Gud styrer ikke sitt kongerike gjennom verdslig makt eller våpen, men gjennom et kongelig og hellig presteskap bestående av blodkjøpte, bedende kvinner og menn og barn. Selv fra spebarn og diebarn kommer det lovsang, som er mektig til å rive ned åndelige festningsverker.

Dette hellige, kongelige presteskapet utruster Han til å stride for seg og vinne kamper for Guds rike. Hør bare: "For selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke strid på kjødeig vis. For våre våpen er ikke kjødelige, men de e mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og  enhver høyde som reiser mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tamke til fange under lydigheten mot Kristus." (2.Kor 10,3-5)

Det er, ikke minst i en indidualistisk tid som vår, også i kristen samenheng, viktig å poengere at det er den forente Kristi menighet som utkjemper denne kampen. Vi merker oss ordene fra Ef 3,10-11:

"Slik skulle Guds manfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og mynighetene i himmelen. Dette var hans forsett fra evige tider, som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre."

fortsettes

Ingen kommentarer: