tirsdag, november 09, 2021

Et profetisk kall i en tid med klima- og miljøødeleggelser


 "I min oppgave som forbeder inngår å be inntil Guds nærvær blir manifestert," sier Kjell Sjöberg (bildet), han som med rette ble kalt Nordens bønne-apostel. Sjöberg var av den oppfatningen at kristne, og i særlig grad de som hadde et kall som forbedere, har et profetisk ansvar for skaperverket og miljøet. 

Tema for et sommerkurs i 1990 i Profetskolen Kjell Sjöberg hadde ansvaret for i Bro i Sverige, var: "Profetiskt ansvar för skapelse och miljö". I innbydelsen til sommerkurset skrev Sjöberg: "Når vi sammenkaller profetskolen skal vi ivrig søke Herren for en profetisk omvendelses-forkynnelse og et profetisk initiativ til legedom for miljøødeleggelsene i naturen. Vår felles fremtid på jorden er truet."

Dette er ganske annerledes toner enn de som lyder blant kristne som fornekter de åpenbare klimaødeleggelsene som pågår rett foran våre øyne. Forbederen Sjöberg skriver videre:

"Miljøkatastrofene tiltar i omfang. Skogene og sjøene forsures. Luften vi puster inn forgidtes. Jorden plyndres og legges under forbannelse på grunn av lovløsheten. Det kommer til å dø flere mennesker av sult og naturkatastrofer, i sykloner, oversvømmelser og jordskjelv enn på grunn av kriger i forbindelse med 1990-tallet. Overfor de mange miljøproblemene er vitenskapsmenn og politikere hjelpeløse. I en slik tid trenger vi å søke Herren for å få svar fra Ham. Alt skal gjenopprettes ifølge Guds program, selv det som gjelder naturen og miljøet.

Tiden er inne, da forbedere og profeter trenger å forstå de åndelige sammenhengene som finnes bak natur- og miljøkatastrofer og kalle til omvendelse for å kunne sette fri fra forbannelser og se helbredelsesunder av miljøet. I dag ser vi, at det er menneskene selv, som forårsaker de straffedommene i naturen som skildres i Johannes Åpenbaring. En profetisk omvendelsesforkynnelse til individer, folk og nasjoner er en forutsetning for at vi skal få se Guds helbredelsesunder i naturen...

Hvor er forbederne og profetene, når trusselen mot vår framtid på jorden drøftes? Guds talsmenn skal være virksomme bbåde når Gud renser, helbreder og redder vår skapelse, og når Guds dommer uttales og settes i verk på jorden."

Ingen kommentarer: