tirsdag, juni 08, 2021

Filipperbrevet: Et gledens brev i trengelstider, del 4


Den kristne forsamlingen er ikke uten lederskap. I Filippi fantes det "tilsynsmenn og menighetstjenere" (Fil 1,1) eller "diakoner". Når apostler og evangelister hadde grunnlagt en menighet var urkirkens praksis å innsette eldste så raskt det lot seg gjøre. Vi ser dette blant annet i det brevet Paulus skriver til Titus: "Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle ordne det som ennå sto igjen, og innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg." (Tit 1,5) I urkirken fantes det to tjenester gitt til den lokale forsamlingen: eldste og diakoner. I Oldkirken skulle de to bli til tre: Biskop, presbyter (eldste) og diakon (menighetstjener).

Vi merker oss allerede nå at ordet 'menighetstjener' står i flertallsform i Fil 1,1: menighetstjenere. Det er ikke uten betydning. En menghetstjener sto ikke alene. Det var alltid flere. Rollen som en slags 'superpastor', som styrer alt, var den nytestamentlige forsamlingen fremmed. For den saks skyld fantes det heller ikke noe menighetsråd. Kun eldste og diakoner. 

Professor i kirkehistorie, Gunnar Westin, skriver om dette i boken: 'I urkristen tid', med undertittelen: 'Menighet, dåp og nattverd, tjenester til år 200 e.Kristus', utgitt av Norsk Litteraturselskap: 

"I menighetene fantes det eldste (presbyteroi), en betegnelse som er lånt fra jødedommen for ledende menn. Det fantes således en krets styresmenn. Disse ble kalt episkoper (episkopoi) f.eks i Apg 20,28 og Fil 1,1. I første tilfelle er det Paulus som har kalt til seg de eldste i menigheten i Efesus og sier til dem at Den Hellige Ånd hadde satt dem til episkoper ( Episkopous ) i hjorden. Eldste og episkoper er altså her det samme, og det fornorskede ordet biskop betyr egentlig tilsynsmann. Uttrykket i Apg.20,28 sier altså hvilken oppgave de eldste hadde i menigheten. Hverken eldste eller biskop er en kultisk-sakral betegnelse. I Fil.1,1 tales det også om episkoper ( Flere ) i menigheten. I vår oversettelse kalles de tilsynsmenn. Eldste nevnes ikke. Noe som må innebære at biskoper og eldste var en og samme ting liksom i Efesus. I brevene til Timoteus og Titus synes ordet biskop å ha samme betydning som eldste. I 1.Tim.3,2 kalles episkopos i den norske oversettelse tilsynsmann. I samme brevs kapitel 5,12 er de eldste kalt forstandere. I Titus 1,17 er ordet episkopos stadig oversatt med tilsynsmann og i vers 5 i samme kapitel synes eldste å være brukt i betydningen forstander. Det finnes ikke noen hentydning til at disse eldste eller biskoper skulle ha inntatt en sakral stilling i likhet med kultprestene. De er forstandere, ledere, tilsynsmenn. Men naturligvis har de hatt hånd om dåp og nattverdfeiringen. I hvertfall har de vært ansvarlig for disse ting i menigheten. Likeledes var de autoriteter i lærespørsmål og når det gjaldt menighetens disiplin. Se Apg.14,23 og Tit.1,5.

Ved siden av denne tjeneste som var den fornemste i menighetn finner vi også en annen oppgave. Det var diakonens. Ordet diakon ( Diakonos ) betyr ganske enkelt tjener. Slik er ordet oversatt i evangeliene, i alminnelighet også i brevene. Som menighetstjeneste har ordet fått et bestemt innhold. Eiendommelig nok forekommer det ikke i denne mening i Apg. hvor vi i kap.6 leser om opprettelsen av denne tjenesten, diakonia. Saken er altså der allerede i den første menigheten i Jerusalem, og oppgaven er også beskrevet. Det var spærsmål om understøttelse og hjelp til de trengende i menigheten, om 'å hjøre tjeneste ved bordene'. Senere syntes de også å ha fått hånd om en del andre, praktiske oppgaver i forbindelse med dåp og nattverdsfeingen. Av Stefanus' eksempel ser vi at diakonene også opptrådte som predikanter og åndelige ledere. Dette bestyrkes også av Filips virksomhet. Apg.6,5 og 8,5. Selve ordet diakonos som betegnelse for denne tjenesten forekommer bare noen få ganger i Det nye testamente."

Så langt professor Westin.

Apg.20,28 gir oss et godt eksempel på hva som er de eldstes oppgave i menigheten: "Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod."

Fortsettes

Ingen kommentarer: