tirsdag, november 08, 2022

Mysteriene som ble åpenbart, del 8: Troens mysterium


Når det er snakk om 'Troen' i bibelsk nytestamentlig forstand er det alltid snakk om troen i bestemt form, entall: den overleverte troen fra apostlene, som er uforanderlig! Den endres ikke med tiden. Den er den samme, og kan ikke endres. Gjør den det er den ikke lenger den overleverte apostoliske troen, men en annen. Og i det øyeblikk det er en annen tro, er den et annet evangelium, og dermed falsk og demonisk.

I Ef 4,5 står dette veldig tydelig: "Det er en Herre, en tro..."

Når apostelen Paulus instruerer sin unge medarbeider Timoteus om hvordan en bibelsk menighet er ordnet og organisert, har han dette å si om menighetstjenerne: "Det må være slike som har troens mysterium i en ren samvittighet." (1.Tim 3,9) Troens mysterium. 

'Troens mysterium' er det samme som Judas skriver om i sitt brev: "Dere kjære! Mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår frelles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige". (v.3) Jeg merker meg ordene: 

1. "Vår felles frelse".

2. "En gang for alle".

3. "Er blitt overgitt." Ikke 'skal', men 'er'.

Troen kalles 'et mysterium' fordi den har vært skjult i tidligere tider, men er nå blitt åpenbart i den tid om kalles for 'menighetens tidsalder': "Før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, utestengt inntil den tro som skulle komme, ble åpenbart." (Gal 3,23)

Denne overleverte troen kommer til uttrykk i en tidlig kristen trosbekjennelse: "Og det må alle bekjenne, - stort er gudsfryktens mysterium - Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i  herlighet." (1.Tim 3,16) Den troen apostlene holdt urokkelig fast ved var troen på Jesu død og oppstandelse og syndenes forlatelse, jfr Apg 2,42 og Luk 24,47.

Det er mennesker som både har lidt skibbrudd og faret vill i troen: "i tro og med god samvittighet. Denne har noen kastet fra seg og har lidd skibbrudd på troen." (1.Tim 1,19-20) 

"For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen fart vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner." (1.Tim 6,10) Bibelen er også veldig tydelig på hva som kommer til å skje i tiden før Jesu gjenkomst. Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer." (1.Tim 4,1)

Skal vi holde ut i den vanskelige tiden som ligger foran oss er det viktig å merke seg to ting: "Gi akt på deg selv og på læren! Bli ved med dette. For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører på deg." (1.Tim 4,16) For det andre er det viktig at vi er nøye med hva slags åndelig næring vi tar til oss. Den som vil holde fast ved den overleverte apostoliske troen må finne næring ved den, jfr 2.Tim 2,15: "Legg vinn på å kunne fremstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som deler sannhetens ord rett." (2.Tim 2,15)

fortsettes

Ingen kommentarer: