lørdag, august 19, 2023

Finsk folkevalgt siktet for å ha sitert Bibelen og for hat mot folkegruppe


Til uken starter rettsaken mot den finske parlamentarikeren Päivi Räsänen, 63 (bildet) fra Kristelig Folkepartis søsterparti i Finland, Kristdemokratene. Finland hevder å beskytte ytringsfriheten, men landets statsadvokat retter seg mot parlamentariker Dr. Päivi Räsänen for hennes tro. Saken har fått stor oppmerksomhet, og burde årvåkes av alle bedende kristne i Norden spesielt, ja, kristne verden over. For det er et spørsmål om ikke denne saken er en test på hva vi har i vente av forfølgelse for vår tro og overbevisning. 

Artikkelen som følger er en oversettelse jeg har gjort av en artikkel skrevet av GRANT ATKINSON, som representerer den amerikanske menneskerettighetsorganisasjonen Alliance Defending Freedom, og gir en god oppsummering av denne høyst spesielle saken: 

Over hele verden er ytringsfriheten anerkjent som en av de mest grunnleggende menneskerettighetene. Alle store menneskerettighetstraktater beskytter denne friheten, og ethvert demokratisk samfunn er avhengig av sine innbyggeres evne til å snakke fritt. Som et demokratisk land hevder Finland å beskytte ytringsfriheten. Men statsadvokaten har brukt år på å gjøre det motsatte.
YTRINGSFRIHET I FINLAND 

Finland anses generelt for å være et av de frieste landene i verden. Paragraf 12 i Finlands grunnlov garanterer ytringsfriheten for «alle», som beskytter alle menneskers rettigheter «til å uttrykke, spre og motta informasjon, meninger og annen kommunikasjon uten forutgående hindring fra noen».

I tillegg har Finland signert den europeiske konvensjonen for beskyttelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter. Artikkel 10 i konvensjonen sier: «Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne retten skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og formidle informasjon og ideer uten innblanding fra offentlig myndighet og uavhengig av grenser.» Disse beskyttelsene skal tillate alle å uttrykke sin tro fritt.
De uttalte beskyttelsene for ytringsfrihet og andre menneskerettigheter har ført til at Freedom House, en organisasjon som måler politiske rettigheter og sivile friheter, har gitt Finland en perfekt 100 av 100 "frihetsscore" i 2022. Poengsummen tyder på at Finland er enda friere enn USA, som Freedom House fikk 83 av 100.

Men til tross for disse høye løftene, har finske tjenestemenn åpenlyst angrepet ytringsfriheten. Det finnes ikke noe klarere eksempel på dette faktum enn handlingene som ble tatt av nasjonens egen statsadvokat mot Dr. Päivi Räsänen.

HVEM ER PÄIVI RÄSÄNEN?

Dr. Päivi Räsänen er lege og folkevalgt i Finland. Hun har sittet som medlem av det finske parlamentet siden 1995, og hun var leder av det kristne demokratiske partiet fra 2004-2015. I tillegg fungerte Dr. Räsänen som innenriksminister fra 2011-2015. Hun har fem barn og 10 barnebarn, og hennes kristne tro er en stor del av livet hennes.
Dr. Räsänen er medlem av den evangelisk-lutherske kirken i Finland. I 2019 la hun ut en tweet som stilte spørsmål ved kirkens offisielle partnerskap med LHBT-arrangementet «Pride 2019», inkludert et bilde av noen bibelvers. Men dette enkle uttrykket for hennes tro førte snart til at Dr. Räsänen ble anklaget for en kriminell handling.

HVA SKJEDDE MED PÄIVI RÄSÄNEN?

Som et resultat av innlegget hennes som stilte spørsmål ved kirkens promotering av et LHBT-arrangement, ble Dr. Räsänen anklaget for «hatfulle ytringer». Selv om tweeten forblir publisert på Twitter fordi den ikke brøt med plattformens egne regler for «hatfulle ytringer», begynte Finlands statsadvokat å opprette straffeanklager mot Dr. Räsänen. 

Noen måneder etter at tweeten ble lagt ut, åpnet myndighetene en etterforskning av om det utgjorde en forbrytelse av «etnisk agitasjon». Paragraf 10 i straffeloven i Finland sier at en person kan bli siktet for «etnisk agitasjon» hvis de sprer «en meningsytring eller et annet budskap der en bestemt gruppe blir truet, ærekrenket eller fornærmet på grunnlag av rase, hudfarge, fødselsstatus, nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion eller tro, seksuell legning eller funksjonshemming eller et tilsvarende grunnlag.»
Dr. Räsänen nedverdiget aldri noen. Hun stilte ganske enkelt spørsmål ved om kirkens omfavnelse av en LHBT-begivenhet var i samsvar med bibelsk lære, som er hennes rett. Denne ytringsfriheten må beskyttes, spesielt i et land som er stolte av frihet. I stedet søker statsadvokaten å straffe Dr. Räsänen for hennes tro.

Tre dager etter at myndighetene åpnet sin første etterforskning av tweeten, ba statsadvokaten om undersøkelser av en brosjyre Dr. Räsänen hadde blitt bedt om å skrive i 2004 angående kirkens lære om menneskelig seksualitet. Denne etterforskningen førte også til en straffesiktelse mot den lutherske presten, Dr. Juhana Pohjola, leder av Det internasjonale lutherske råd, for å ha publisert brosjyren.

I april 2021 tok Finlands statsadvokat ut tre straffeanklager mot Dr. Räsänen – én for brosjyren fra 2004, én for tweeten fra 2019 og en tredje for å ha deltatt i en debatt om menneskelig seksualitet i et radioprogram fra 2019.

"Jeg kan ikke akseptere at det å gi uttrykk for min religiøse tro kan bety fengsling," sa Dr. Räsänen etter anklagene. «Jeg anser meg ikke som skyldig i å true, baktale eller fornærme noen. Alle mine uttalelser var basert på Bibelens lære om ekteskap og seksualitet. Jeg vil forsvare min rett til å bekjenne min tro, slik at ingen andre skal bli fratatt sin rett til religions- og ytringsfrihet.»
SEIER I TINGRETTEN FOR YTRINGSFRIHETEN 

Alliance Defending Freedom International støttet forsvaret til både Dr. Päivi Räsänen og biskop Juhana Pohjola ved en tingrett i Helsingfors. I en enstemmig kjennelse i mars 2022 avviste retten alle anklagene mot dem. Retten fant i kjennelsen at det «ikke var opp til tingretten å tolke bibelske begreper», og den påla påtalemyndigheten å betale mer enn 60 000 euro i saksomkostninger. Dr. Räsänen sa at hun var veldig lettet etter tingrettens kjennelse til fordel for ytringsfriheten.

"Jeg er så takknemlig for at domstolen anerkjente trusselen mot ytringsfriheten og avgjorde i vår favør," sa hun. «Jeg føler at en vekt har blitt løftet av skuldrene mine etter å ha blitt frikjent. Selv om jeg er takknemlig for å ha fått denne sjansen til å stå opp for ytringsfriheten, håper jeg at denne kjennelsen vil bidra til å forhindre at andre må gå gjennom den samme prøvelsen.»

Men Finlands statsadvokat tillot ikke at saken ble avsluttet der.

RIKSADVOKATEN TREKKER UT SAKEN 

Siden tingretten enstemmig vedtok å avvise alle anklager, burde det vært klart at statsadvokaten ikke hadde noen reell sak mot Dr. Räsänen eller biskop Pohjola. I tillegg anbefalte politiet på det sterkeste å ikke straffeforfølges i utgangspunktet. Men i stedet for å godta den klare kjennelsen, besluttet Finlands statsadvokat å trekke straffesak mot Dr. Räsänen og biskop Pohjola inn i et fjerde år.

I april 2022 inngav statsadvokaten offisielt hennes anke av tingrettens avgjørelse. Hun fortsetter å kreve titusenvis av euro i bøter fra Dr. Räsänen og biskop Pohjola, og hun krever at publikasjonene deres skal sensureres – noe som ville være nok et klart brudd på ytringsfriheten.

"Statens insistering på å fortsette denne påtalemyndigheten til tross for en så klar og enstemmig avgjørelse fra Helsingfors tingrett er alarmerende," sier Paul Coleman, direktør for ADF International. «Å trekke folk gjennom domstolene i årevis, utsette dem for timelange politiavhør og sløse bort skattebetalernes penger for å kontrollere folks djupe tro har ingen plass i et demokratisk samfunn. Som så ofte er tilfellet i rettssaker om hatytringer, har prosessen blitt en del av straffen.»

KONKLUSJON

Ytringsfrihet er et integrert parti i ethvert demokratisk samfunn. Alle skal stå fritt til å uttrykke sin egen tro uten frykt for straff fra myndighetene eller sensur.

Mens Finland hevder å beskytte ytringsfriheten, blir to av landets innbyggere straffeforfulgt for å dele sin tro. Finlands statsadvokat prøver å bruke vagt formulerte lover om hatytringer mot dem. Og ved å trekke saken inn i ett år til, bruker statsadvokaten prosessen til å straffe Dr. Räsänen for hennes synspunkter.

Slike angrep på ytringsfriheten kan ikke bli stående. Ingen skal måtte tilbringe år i retten for å uttrykke sin tro. Hvis bibelske sannheter kan bli angrepet i Finland, kan de bli angrepet i andre land også. Det er derfor vi må fortsette å følge lover som eksplisitt beskytter ytringsfrihet rundt om i verden.
----
Saken mot Päivi Räsänen er berammet den 22.-24.august 2023.

Ingen kommentarer: