torsdag, januar 27, 2011

En gjennomgang av Åndens ni gaver, del 1

Som allerede nevnt i en tidligere bloggartikkel vil jeg i en ny serie se nærmere på de ni Åndens gaver som apostelen Paulus omtaler i 1.Kor 12:

"Men Åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt, etter hva som er gagnlig: For til èn blir det gitt visdoms ord ved Ånden, til en annen kunnskaps ord ved den samme Ånd, til en annen tro ved den samme Ånd, til en annen nådegaver til å utføre helbredelser ved den samme Ånd, til en annen kraft til å gjøre undergjerninger, til en annen profetisk gave, til en annen å prøve ånder, til en annen forskjellige slags tunger, til en annen tydning av tunger. Men den ene og samme Ånd virker alle disse forskjellige nådegavene og deler ut til hver enkelt, slik Han vil." (v.7-11)

Vi skal se nærmere på hver enkelt av disse gavene, men først litt om bakgrunnen for dem. Behovet for denne undervisningen er blitt større ettersom det er blitt tausere i de kristne forsamlingene når det gjelder Åndens gaver de siste årene. La meg med det samme si at jeg er av den oppfatning at det er en forskjell på Åndens gaver og det vi kan kalle manifestasjoner, derfor er jeg litt tilbakeholden med å kalle disse ni nådegavene for "Åndens manifestasjoner", slik enkelte gjør. I den oversettelsen som er benyttet her brukes ordet "Åndens åpenbaring", som er en mye mer riktig benevnelse.

David du Plessis, som fikk tilnavnet Mr Pinse, og som ble redskapet Gud brukte til å bringe pinsens budskap til de historiske kirkesamfunnene på 1970-1980-tallet, har sagt noe svært viktig om forskjellen på Åndens åpenbaring og manifestasjoner:

"La meg si det rett ut at jeg anser det som vranglære å snakke om risting, skjelving, falling, dansing, klapping, roping og slike ting som Den Hellige Ånds manifestasjoner. Dette er kun menneskelige reaksjoner på Den Hellige Ånds kraft. Det er altfor mange kristne som er tilfredse med følelsesmessige reaksjoner og som av den grunn ikke søker å vokse i nåde og bli kanaler gjennom hvilken Den Hellige Ånd kan åpenbare sine gaver for oppbyggelse av menigheten." (David du Plessis: The Spirit bade me go. 1963, side 93)

Dette er viselige ord selv i dag, ja kanskje enda mer i dag!

Gavenes natur

Hvor kommer de åndelige gavene fra? Svaret er kanskje opplagt for de fleste, men ikke nødvendigvis i vår tid. Det er så mye underlig der ute som utgir seg for å være av Gud, som slett ikke er det. Varme hender f.eks. Det har intet å gjøre med Åndens gaver, men er en forførelse som kan åpne opp for demonisk innflytelse i ens liv. Mer om det senere.

Apostelen Paulus skriver at kilden til Åndens gaver er den treenige Gud. Vi ser dette tydelig i 1.Kor 12,4-6:

"Det er mange forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er mange forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Og det er mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle."

Paulus understreker at gavene er fra Ånden, Herren og Gud. Ånden refererer her til Den Hellige Ånd. "Herren" (kurios på gresk) refererer til Jesus, som enhver sann troende anerkjenner som Herren: "Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet være Jesus, og ingen kan si at Jesus er Herre, uten i Den Hellige Ånd." (1.Kor 12,3) Og Gud refererer til Gud Faderen. Jeg understreker disse tingene fordi det i vår tid er de som hevder at Åndens gaver er det samme som naturlige talenter. Det er de ikke. Dette er noe annet, som apostelen Paulus beskriver med det greske ordet "charisma" eller "charismata" i flertall. Dette ordet kommer av ordet "charis" som betyr "nåde". Nåde er den kjærlighet og den favør som Gud øser over oss uverdige syndere. Ved å bruke ordet nådegaver så hinder det oss i å sette dette i forbindelse med naturlige evner enkelte har, eller noe som vi selv skal forsøke å få til. De er og blir nåde - og gaver!

Kanskje vi kunne kalle dem 'Guds fødselsdagsgaver" gitt til hver nyfødt troende av Kristus etter at Han satte seg ved Allmaktens høyre hånd. Apostelen Peter sier jo i sin pinsepreken i Jerusalem:

"Denne Jesus reiste Gud opp, og dette er vi alle vitner om. Etter at Han ble opphøyet til Guds høyre hånd og av Faderen har fått løftet om Den Hellige Ånd, utøste Han dette som dere nå ser og hører..." (Apg 2,32-33)

Hva var det han mente når han skriver "dette som dere nå ser og hører..?" Svaret finner vi her: "Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd og begyte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale." (Apg 2,2-4)

(fortsettes)

Ingen kommentarer: