tirsdag, juli 13, 2021

Filipperbrevet: Et gledens brev i trengselstider, del 21


Det tredje og siste ordet jeg tenker på i vår gjennomgang av Fil 2,5: "La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus", er ordet MOTIVASJON. 

Hva var det som motiverte Jesus? Først av alt var det ærefykt. Hvis du vil vite noe om Kristi sinnelag vil jeg oppmunttre deg til å studere Evangeliet etter Johannes, og se nærmere på relasjonen Jesus hadde med sin Far. Her er et eksempel: "Jeg kan ikke gjøre noe ut fra Meg selv. Etter det jeg hører, dømmer Jeg. Og Min dom er rettferdig, for Jeg søker ikke Min egen vilje, men Fars vilje, Han som har sendt Meg." (7,30) Eller hva med Joh 5,44: "Hvordan kan dere tro, dere som tar ære av hverandre, og Den æren som kommer fra Den eneste Gud, søker dere ikke."

Hvis denne slags tenkning griper deg, har du del i Kristi sinnelag. 

Du vil forstå dette først når en hellig gudsfrykt griper tak i deg, ikke før. Skjer det før blir det bare en teori, et ord uten innhold. Da blir det en form for ytre gudsfrykt eller skal vi si det som det virkelig er: religiøs fromhet. Men om en hellig gudsfrykt griper tak i oss, blir alt annerledes! Det er ikke mennesker vi skal gjøre til lags. Det er ikke rett motivasjon. Det er Gud vi skal ha ærefrykt for: "Er det nå mennesker eller Gudjeg vil overtale? Eller forsøker je å gjøre mennesker til lags? Hvis jeg fremdeles gjorde mennesker til lags, vvar jeg ikke Kristi tjener." (Gal 1,10)

Det andre som motiverte Jesus var belønning! Ja, du leste hel riktig. Det er få ting jeg har fått så sterke reaksjoner på etter en tale som en jeg holdt om belønning. Tittelen var: 'Du får din lønn i kroner.' For det første var frelsen gratis, og for det andre så var de som kritiserte talen enige om at om de kom seg så vidt innenfor himmelporten, så skulle de være fornøyd! Snakk om å gjøre Kristi forsoningsverk lite! Selvsagt er frelsen gratis, men frelse innenbærer så mye mer enn bare 'himmelbilletten'. Den innebærer blant annet belønning! Herren Jesus deler ut både kroner og kranser for trofasthet og utholdenhet og hva vi har gjennomgått av lidelser. Og når det gjelder utsagnet om at 'jeg skal være fornøydbare jeg kommer meg så vidt innenfor', så høres det nesten ut som om det er på grunn av egen fortjeneste jeg er blitt frelst! Nei, frelsen, som er ufortjent av bare nåde alene, er rikere, mye rikere, enn som så. Herren kommer til å overstrømme oss med gaver når vi kommer hjem! Det kommer til å være en ufattelig rikdom og herlighet. 

Men tilbake til det som motiverte Jesus: "... mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. På grunn av den gleden som var lagt foran Ham, utholdt Han korset, aktet ikke på skammen og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone." (Hebr 12,2) Andre oversetter dette med: "den glede som ventet ham." Jesu motivasjon for å holde ut lidelsene på korset, forakten, skammen, var den belønningen som ventet Ham når Han kom hjem og kunne sette seg ved Faderens høyre hånd, på æresplassen! 

Kong David forteller oss: "For Ditt ansikt er gledens fylde. Ved Din høyre hånd er evig fryd." (Salme 16,11)

Det var i denne saligheten, denne livlie frydeb, denne fylden av glede som omkranser Guds trone at Sønnen, Jesus, hadde levd før inkarnasjonen. Dette lengtet Han etter. Dette motiverte Han. Dette var en drivkraft i Hans liv.

Er himmelgleden vår motivasjon? "Men de rettferdige skal glede seg. De skal fryde seg for Guds ansikt. Ja, de skal glede seg stort." (Salme 68,4)

fortsettes

Ingen kommentarer: