fredag, juli 16, 2021

Filipperbrevet: Et gledens brev i trengselstider, del 24


 "... og kom i menneskers likhet. Da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret Han seg selv, og ble lydig til døden, ja døden på korset." (Fil 2,7b-8)

Forfatteren av Kristus-hymnen gjør et stort nummer av at Gud ble menneske. Det handler nemlig om menneskets frelse. Så helt identifiserte Gud seg med mennesket at Han ble som en av oss. Delte vårt lib og våre kår.

Gjør som Gud bli menneske! "La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus." (Fil 2,5) For å bli mer åndelig, trenger vi å bli mer menneskelig. Jesus var 100 prosent menneske, og samtidig var Han 100 prosent Gud. Guds menneskevorden er et mysterium så stort at vi ikke kan fatte det. 

"i sin fremtreden var funnet som et menneske" - her brukes det greske verbet:  'genomenos' som det er interessant å få med seg for bedre å kunne forstå hva forfatteren av Kristus-hymnen vil få frem. Ordet beskriver: 'en tilstand som ikke er permanent'. Jesus kom som et menneske, oppstod som et menneske, for opp til himmelen som et menneske, og kommer igjen som et menneske. Men Han er nå Allherskeren. Dette kommer veldig godt frem i det apostelen Johannes skriver om Jesus: 

"... Jesus Kristus, det troverdige vitne, Den førstefødte av de døde og Herskeren over kongene på jorden. Han som elsker oss og renset oss fra våre synder i sitt eget blod." (Åp 1,5)

Jeg merker meg uttrykket "Herskeren over kongene på jorden..." Dette peker fremover, mot Jesu gjenkomst og 1000 års riket. Da skal Kristus Allherskeren styre på jorden. 

Det er som menneske vi møter Ham i evangeliene. Der ser vi også Hans menneskelige reaksjoner. Han var redd, Han led, og Han var begrenset av tid og rom. Det er Han ikke lenger. Ikke etter sin himmelfart. 

Det mest karakteristiske ved Jesu liv her på jord, var Hans ydmykhet, Hans lydighet og Hans selvoppofrelse. Han kom som en tjener. Han ønsket ikke å fremme sin egen vilje, men sin Fars. Han ønsket ikke å opphøye seg selv, men Han ga avkall på all sin herlighet for vår skyld. 

"La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus..." Slik Han er, slik skulle vi også være. 

"Jesus tok frivillig tjenersikkelsen på seg, Ingen tvang ham til å gjøre det. Selv om han aldri syndet eller fotrtjente å dø, var han lydig mot Faderen og lot verdens synd ble tilregnet seg og tok verdens straff på seg. På tilsvarende måte kan derfor hans rettferdighet tilregnes den som tror på ham. Pauluss beskriver her hvor dyp fornedrelse var. Dette gjør han ved å minne sine lesere om at Kristus led den verste av alle former for dødsstraff, nmlig å bli korsfestet. Romerne reserverte denne fryktelige straffen til slaver og utlendinger. Jødene anså døden på korset som en forbannelse fra Gud."(Bibelen Ressurs, Norsk Bibel, side 1849)

fortsettes

Ingen kommentarer: