lørdag, august 21, 2021

Kolosserbrevet: Himmelvendt og jordnær, del 8


Kol 1,17-18: Denne trosbekjennelsen åpner opp for veldige perspektiver når den beskriver Kristi preeksistens:  "Han er før alt." (Kol 1,17) Da blir alt vi synes stort smått i sammenligning. Kristus er fra evighet og til evighet. For tanken er dette svimlende. Apostelen, seeren og mystikeren Johannes taler om dette i prologen til sitt evangelium: "Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys." (Joh 1,2-4) 

Jesus selv omtaler sin preeksistens ved tre anledninger. I sin yppersteprestlige bønn: "Far, gi meg nå din herlighet og ære, som jeg hadde hos deg før verden ble til." (Joh 17,5) og når Han presenterer seg selv i Joh 8,58: "Før Abraham var, er jeg."  Ytterligere, i sin yppersteprestelige bønn taler Jesus om at Faderen har elsket Ham "før verdens grunnvoll ble lagt." (Joh 17,24)

Han, Kristus, var før begynnelsen, fra evighet.

"... og i ham blir alt holdt sammen" 

Han er selve SAMMENHENGEN! Alt det fragmenterte finner sin helhet i Kristus. Han binder ting sammen.  Og: Han opprettholder det Han selv har satt i verk. Alt består ved Ham. I en bibeloversettelse (Schindler) heter det om dette verset: "kun i ham får alt sammen kosmisk harmoni" (Studiebibelen, bind IV, side 198). 

Han som altså er før alt, og som binder alt sammen, Han er også "hodet for kroppen, som er kirken", både den lokale og den universelle. Kirken har ikke noe verdslig overhode. Kirken har kun en Herre, og det er Kristus. Ingen pave, kardinal, metropolitt, biskop eller for den saks skyld keiser, konge eller president eller statsmakt står over Kristi kirke. Kirken har kun en autoritet og det er Kristus. 

Kristi kropp - det vil si den organismen Gud handler gjennom og som får del i Hans gaver. Guds hus i den nye pakt er aldri en bygning, men mennesker. Denne kroppen er en tjener for Hodet, og helt maktesløst uten det. 

"... han er opphavet..." Det greske ordet for 'opphav' eller 'begynnelse' er: 'arche', som handler om en begynnelse i dobbel betydning. Det betyr ikke bare den første i en rekkefølge, slik som for eksempel den første bokstaven i alfabetet eller tallet 1 i en tallrekke. Men det betyr opphavet eller det som alt kommer fra, selve kraften som satte det hele i bevegelse.

"Den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste." Kristus var den første som sto opp fra de døde. Den kristne tros sentrum korset og oppstandelsen. Den kristne tro uten oppstandelsen er fullstendig galskap, og i beste fall ren morallære. Jesu Kristi oppstandelse er selve nøkkelen til hans herredømme.

fortsettes

Ingen kommentarer: