mandag, september 10, 2007

Dødsrikets krefter skal ikke få makt over Kirken


I morgentimene i dag ble jeg sittende å tenke på noen ord av Jesus. Du finner dem i Matt 16,18: ”Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.” Det er særlig den siste setningen som festet seg hos meg i dag: ”Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.” Jeg ble med ett så dypt takknemlig for Kristi sanne kirke, som har stått i mot den onde, siden kirkens grunnleggelse. Tenk på alt som har reist seg mot henne, alle dødsrikets krefter som har rast, og truet med å ødelegge henne, alle stormvindene som vranglæren har ført med seg. Men hun er blitt stående. Gjennom ild og vann, storm og stille.

Det greske ordet for kirke eller menighet, ekklesia, betyr ”kalle ut fra”. Jesu Kristi kirke er en gruppe mennesker som har gitt gjensvar på Jesu kall om å komme ut fra verden og bli skilt ut for Gud som Hans spesielle folk. Kristi kall er universelt. Alle kan bli en del av Kristi kirke, hvis de ser at de er i behov av en Frelser, omvender seg fra sin synd, og adskiller seg fra synd og fra verden for å leve i tro og lydighet til Herren Jesus. På denne måten er han brakt inn i en paktsrelasjon med Gud.

Hensikten med et hvert kristent fellesskap og målet for en hver kristen er å gi Gud all ære. Hvert ord som vi ser og hver handling vi foretar oss skulle medvirke til at dette skjer. Vi gir ære til Gud når vi villig adlyder Hans Ord og avlegger vårt vitnesbyrd for andre. Våre liv kretser rundt Ham, og Jesus ønsker at Hans kirke skal være forenet i bibelsk lære og praksis. ”Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje. Da kan dere sammen med èn munn prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.” (Rom 15,5-6)

Jesus vet at Hans etterfølgere trenger Kirken. Vi trenger enheten, troen og praksisen som Kirken kan gi oss, slik at vi kan ha et sundt fellesskap og oppbygge oss selv gjennom sunn undervisning. Vi mottar oppmuntring gjennom den lokale kirkens fellesskap til å motstå presset fra denne verden. Våre kristne søsken vil også hjelpe oss til å finne en god balanse i svikefulle verden. Kristus, som er hodet for Kirken, bruker hver eneste kristen til å bygge denne kirke.

Hensikten med Kirken er at den skal spre evangeliet til hele verden. Kristus trenger hver eneste en av oss til dette arbeidet. Og når mange går sammen om oppgaven, så blir det store ansvaret mindre å bære.

1. Kirken – et teokrati

”Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, gav ham til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.” (Ef 1,22-23)

Kirken består av mennesker, men styres av Gud. Kristus er kirkens hode og Kirken er Kristi kropp. ”Kristus er kirkens hode, han er frelser for sin kropp.” (Ef 5,23) ”Han er hodet for kroppen, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste.” (Kol 1,18) Jesus gav kirken den autoritet at den kan binde og løse her på jorden, og lovet den kongerikets nøkler. ”Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.” (Matt 16,19) Den Hellige Ånd leder Kirkens liv og leder Kirkens medlemmer for at Gud skal få all ære. Dette er ikke å ligne med noen jordisk organisasjon.

2. Hodet for kirken
Det er Kristus selv som har grunnlagt kirken. Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.” (Matt 16,18) Kirken er først og fremst Kristi egen kirke. Den er Hans kropp.

3. Den struktur som må finnes i kirken
”Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen.” (Ef 2,20) ”Og det var han som gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere.” (Ef 4,11) Til sin kirke har Gud gitt biskoper, eldste og diakoner, ja mange ulike tjenestegaver. De må finnes der, ”for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.” (Ef 4,12-13)

Maleriet viser sognekirken på den hellige øya Lindisfarne, slik en kunster har sett den.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Ofte tenker jeg at vi kunne ha trengt apostler som kunne være med å danne nye slike felleskap som beskrives her. Mange steder finnes det ikke slike. Jeg har ofte lurt på om det finnes mennesker med slike kall i dag.

Torfinn sa...

Det fremgår av Åpenbaringen kap. 13 v. 7 at dyret fikk lov til å til å føre krig mot de hellige og vinne over dem. Hvis disse ikke er kirken, hvem er de da? Har dette sammenheng med en eventuell opprykkelse av kirkens medlemmer før dyret står frem?

Anonym sa...

Det er forskjell og "få makt over" og "vinne over".

Torfinn sa...

Ja, men makten var over "hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon" -ikke de hellige, mens når det gjelder de hellige fikk dyret anledninge til å vinne over dem ved hjelp av krig.

Anonym sa...

Jeg ser poenget ditt, og jeg tør ikke "profetere".

Det står at kristne skal bli fengslet og henrettet, men slik jeg ser det trenger ikke dette å si at dyret får makt over "menigheten".

Eksempler på dette kan kanskje være at i tider med stor forfølgelse går menigheten veldig frem.

En annen mulig forståelse av dette kan jo være at "menigheten" eksisterer like mye i Himmlen som på jorden. Jesus er jo vårt hode, og han er både i himmlen og på jorden.

Du nevner selv opprykkelsen. Det er noen bibelsteder som kan tolkes slik at denne kommer like før jorden går til grunne. Og da er jo saken biff :)

Da er er i hvert fall menigheten der den skal være.

Anonym sa...

En annen tanke kan være at begrepet "dødsrikets porter" rett og slett betyr "fortapelsen".

Kanskje menes det at Jesus profeterer om det offer han gav som befridde oss fra dommen og fortapelsen?

Rudie sa...

Om opprykkelsen av menigheten skjer før Guds store vredesdag og antikrist komme, så kan det nok hende at noen av de som blir igjen vil vil våkne opp, og ikke vil følge antikrist, men blir frelst.
Benevneslen "menighet" finnes ikke i de kapitler i Åpenbarelsesboken som skildrer den store trengsel.

Torfinn sa...

Jeg tror Rudie her peker på det som kan være løsningen. Det er da nærliggende å minne om at det er Rosh Hashanah den 13. september, og jeg anbefaler i denne forbindelse gjerne Bjørn Olav sine artikler fra 22. september 2006 som gir grunnlag for ytterligere refleksjoner.

Anonym sa...

Det siste som står om "menigheten" er det som står i brevet til "menigheten" i Laodikea.

Jeg kan vanskelig tenke meg at det er denne menigheten som skal rykkes opp.

Kanskje er det den dårlige tilstanden i denne menigheten som gjør at antikrist kommer til makten?

Anonym sa...

Jeg leste arikklen som Torfinn refererte til.

Det stod blant annet gjenngitt:

og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyebe for å møte Herren i luften.
-------

Her nevnes i bestemt form "de døde i Kristus". Siden det helt sikkert vil dø noen kristne i løpet av Tusenårsriket så kan jeg ikke tro annet at dette må referere til den "andre oppstandelsen". Den som omtales i Åp 20,5 (de andre døde)

I den "første oppstandelse" står det at martyrene oppstå. Og blant dem finnes i følge teksten også de som døde under dyrets maktperiode.

Torfinn sa...

Det kan også være at det er disse som omtales i Åpenbaringen kap. 7, v. 9-17.

Anonym sa...

Jeg tror det er riktig.

Men siden det står:

Og de ropte med høy røst: Seieren tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet.

Så tror jeg tidspunktet må være da Jesus har vunnet den endelige seier. Det vil si etter at djevlen har blitt kastet i ildsjøen.