mandag, juli 06, 2015

Kristi brud gjøres klar for Brudgommen - hun finnes i alle kirkesamfunn

Det finnes en samstemt lengsel hos Den Hellige Ånd og Kristi brud, det er lengselen etter Brudgommen, etter Kristus. Vi finner denne lengselen beskrevet mot slutten av Åpenbaringsboken:

'Ånden og bruden sier: Kom! og den som hører det skal si: Kom!' (Åp 22,17)

Etter hvert som vi nærmer oss tiden før Jesu gjenkomst, blir dette inderlige bønneropet sterkere: Kom!

Når apostelen Paulus setter seg ned for å skrive sitt andre brev til den kristne forsamlingen i Korint, så bærer han på en bekymring: Han er redd for menigheten skal bli forført. Det er på grunn av denne bekymringen at han 'vokter dere med Guds brennende sjalusi', og årsaken til det er at apostelen har 'lovet dere bort til Kristus, og bare til ham, for å føre dere fram til ham som en ren jomfru'. (2.Kor 11,1flg).

Apostelen Paulus gir uttrykk for det samme i Efeserbrevet: 'Slik ville han selv føre kirken fram for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være'. (Ef 5,27). Vi finner den samme tanken i Kolosserbrevet: 'Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, og uten feil og uangripelige ville han føre dere fram for seg'. (Kol 1,22)

Ser man på Kristi kropp i dag ser man ikke dette! Kristi forsamling slik den fremstår i dag er full av synd, feil, mangler, skader. Den er slett ikke uten flekk eller rynke, uten feil eller er uangripelig.

Men Kristus har vunnet seg en Brud og det er denne Bruden som gjøres klar for Brudgommens gjenkomst!

Hvor finnes hun? Der hvor et menneske lever med Brudekjærligheten - det Bibelen beskriver som 'den første kjærlighet', den som menigheten i Efesos hadde mistet: 'Men dette har jeg imot deg: Du har forlatt din første kjærlighet' (Åp 2,4)

Dette er selve prøven på om vi tilhører den brudeskaren som Ånden forbereder for Brudgommen! Den første kjærligheten til Jesus, hengivenheten, den kjærligheten som er villig til å lide for Ham, og som tåler å bli beskåret, tåler tukten og lidelsen. Som er villig til å gi slipp på alt av mørkets gjerninger, bekjenne sine synder og leve i en daglig omvendelse.

Jeg tror personlig at Kristi brud finnes i alle kirkelige sammenhenger. Det finnes en rest, som ikke vil bøye kne for avgudene, som ikke vil gi slipp på en enkle troen på Kristi soningsdød og Hans seierrike oppstandelse, som ikke vil gå på kompromiss med Guds ord. Hva begrunner jeg det med? Jo, selv hos Den store horen - eller Skjøgen - finnes det gjenfødte brudesjeler!

Det står i Skriften det!

'Kom ut fra henne, mitt folk!' (Åp 18,4)

Selv i endetidens falske og antikristelige kirke, horen, finnes det noen som hører Herren til! Hvis ikke ville Han ikke ha bedt de om å komme ut!

La oss derfor være varsomme med å dømme mennesker hvis indre liv vi ikke kjenner. Vi kjenner ikke deres lengsler, ei heller deres relasjon med Jesus. Herren selv kaller dem ut fra det som ikke er Hans, for disse hører med til Hans brud, og Han kaller sine. Jeg er ikke redd for det. Den sanne bruden gjøres i disse dager klar for at Brudgommen skal komme.

'Men ved midnatt lød et rop: Brudgommen kommer! Gå og møt ham'. (Matt 25,6)

Måtte vi alle høre det ropet.

Ingen kommentarer: