søndag, april 09, 2023

Graven er tom - Jesus lever!


 Alt står og faller med Kristi oppstandelse fra de døde!


Det nye testamente slår tydelig fast følgende: 'Er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vitner om Gud ... Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder  ... Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker'. (1.Kor 15,14-15 og v.17 og v.19)

Men det er interessant å merke seg hvor vi legger tyngdepunktet i forkynnelsen. I Vest har man lagt stor vekt på Jesu kors, og i mange kirker henger det krusifiks. Jesus henger fremdeles på korset. I Øst er vektleggingen annerledes. Der er oppstandelsen tyngdepunktet. Vi trenger selvsagt begge deler, men korset kan ikke stå alene. Uten oppstandelsen ingen frelse!

'Den som vil forkynne evangeliet må gå direkte til forkynnelsen av oppstandelsen, for dette er den viktigste siden av av vår tro'.

Ordene tilhører Martin Luther, og sitatet finnes i Ewald M Plass: What Luther says. St Louis, Concordia 1959, § 3873.

Forkynnelsen av oppstandelsen er det sentrale i den apostoliske forkynnelsen:

'Denne Jesus har Gud reist opp, det er vi alle vitner om'. (Apg 2,32)

Forkynnelsen av Jesu oppstandelse hører med til det som kalles 'paràdosis' - den urkristne og fast utformede læretradisjonen. Det ser vi blant annet av det apostelen Paulus skriver i 1.Kor 15,3-5: 'For først og fremst overga jeg det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder som skriftene har sagt, at han ble begravet, at han sto opp igjen den tredje dagen som skriftene har sagt, og at viste seg for Kefas og deretter de tolv ...'  Dette er den overleverte lære, den som Judas sikter til, når han skriver: 'den tro som de hellige èn gang for alle har fått overlevert' (Jud v.3)

Kristi oppstandelse betyr at Han er Herre over alt, selv døden!

'Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast'. (Apg 2,24)

Oppstandelsen betyr at ingenting noensinne kan skille den som tror fra Guds kjærlighet i Kristus: 'For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller det i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre'. (Rom 8,28-39)

Oppstandelsen skaper også håp: 'Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde'. (1.Pet 1,3)

Oppstandelsen betyr også at Jesu soningsverk på korset er fullført og er fullstendig: '... han som ble overgitt til døden for våre synder for at vi skulle bli rettferdige'. (Rom 4,25) Dette verset er oversatt slik i den engelske Phillps oversettelsen: '... oppstått igjen for å sikre vår rettferdiggjørelse'.

Oppstandelsen betyr også at vi på grunn av den skal leve et nytt og annerledes liv. Dette virkeliggjøres i dåpen:

'Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal vi også vandre i et nytt liv'. (Rom 6,3-4)

Ingen kommentarer: