tirsdag, mai 09, 2017

Søk først Guds rike, del 2

Vi så i gårsdagens artikkel at Jesus ber oss om å "søke Guds rike", ikke bare som en ting blant mange andre, men først av alt. Hva kommer det da av at det er så lite undervisning om hva dette riket er for noe?

Hva er dette riket Jesus snakker om?

La oss slå fast med det samme at "riket" ikke er det samme som "menigheten". Noen har ment at Guds rike er Kristi kirke på jord.

En av de som har talt mye om Guds rike er den kinesiske husmenighetslederen Watchman Nee. I en bibeltime Nee holdt i Danmark i oktober 1938 talte han om "Riket, menigheten og overvinnerne", og i den sammenhengen sa han blant annet:

"Menigheten er ikke Guds endelige mål, men bare Hans instrument for å nå målet. Målet er Guds rike. Hva er Guds rike? Den atmosfæren hvor Guds autoritet råder, hvor Han har makten, og hvor Han fullkomment blir adlydt."

Jeg synes det er en god definisjon. Vi må ikke glemme at ordene: "Søk først Guds rike ..." står i en helt bestemt sammenheng, nemlig Bergprekenen. I den gir Jesus oss del i alt hva dette Gudsriket praktisk handler om. Jeg skal komme tilbake til dette senere, men la oss se på en annen definisjon, denne gangen fra ordforklaringene hentet fra den nye bibeloversettelsen fra 2011:

"Himmelriket er det Guds rike som Jesus kom for å grunnlegge på jorden, og som han skal fullende ved sin gjenkomst. Det er den tilstanden som opprettes når Gud viser sin universelle kongsmakt, som i denne verden stadig trues av ondskapens krefter. Guds rike er kommet allerede og viser seg i Jesu maktgjerninger. Men dette riket er skjult og ennå bare i sin begynnelse. Det er ennå ikke kommet med synlig seier over alt ondt. Jesus lærte sine disipler og be om at Guds rike må komme." 

Dette er også en god definisjon. Det riket Jesus taler om er altså noe som både er og som skal komme. I den nåværende tilstanden er det begrenset, men dens maktområde utvides når dette riket får øve innflytelse over menneskenes liv. Derfor kan vi snakke også om geografiske områder hvor Guds rike på en særskilt måte har vist seg og etterlatt seg Guds rikes atmosfære, som er himmelsk. Da lever mennesker forsonet med hverandre, de som før var fiender, da ser vi Gud gripe inn med frelse og gjenopprettelse

I sin tale på den internasjonale høgskolen i Helsingør, hvor Watchman Nee også holdt sin nå så berømte undervisning over de åtte første kapitlene i Romerbrevet, og som ble til boken "Det normale kristenliv", sa Nee også dette om Guds rike:

"Guds rike kan komme i denne tidsalder. Om det ikke blir i samme utstrekning som i den kommende tidsalder, så er det likevel av samme natur. Hvis vi i den Hellige Ånds kraft fortrenger de onde ånders makt her, da er Riket kommet her. Utstrekningen vil være større i neste tidsalder, men kvaliteten vil være den samme, selv om kvantiteten er forskjellig. Nå er det begrenset, da blir det ubegrenset, men også nå kan vi gjøre Rikets kraft virksom. Det er ikke bare et spørsmål om å utdrive djevelen, men at Guds makt fortrenger djevelens makt på et sted. Vi som hører Herren til, må sørge for at Riket kommer der hvor vi er ..."

(fortsettes)

Ingen kommentarer: