søndag, januar 10, 2021

Alternativet til 'trumpismen' er Evangeliet om Guds rike


Det er med djup sorg og fortvilelse jeg ser hvor splittende Donald Trump og 'trumpismen' også er blant norske kristne. Det er en hardhet, uforsonlighet. mistanke og en ordbruk som står i skarp motsetning til Kristi sinnelag. Hva er så Guds alternativ til 'trumpismen'? Som med alle andre 'ismer' så er svaret som det alltid har vært: Evangeliet om Guds rike! Som Jesus og apostlene forkynte. Apostlene husket Jesu ord til den romerske okkupasjonsmaktens representant:

"Mitt er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til judeerne. Men nå er mitt rike ikke av denne verden." (Joh 18,36)

Det ordet burde vi alle stanse opp for disse dagene - lenge. Guds rike representerer andre verdier, andre normer, andre regler en 'trumpismen' og alle andre 'ismer' og verdener. Disiplene kjempet ikke for et politisk system, men for Guds rike. De la ned sine liv for dette Riket og endte opp som martyrer. 

India-misjonæren og mottakeren av Gandhi's fredspris, Stanley Eli Jones (bildet) skrev i sin tid boken: 'The Unshakable Kingdom and the Unchanging Person' - 'Riket som ikke kan rystes og den uforanderliige person' og gjorde et djupt og vedvarende inntrykk på meg når jeg leste den i 1980. Jeg fikk den av en nær venn av meg. Stanley Jones hadde tatt inn over seg det som er selve grunntemaet i Jesu undervisning, nemlig Evangeliet om Guds rike. For Stanley Jones - som for apostlene - dreide ikke de kristne tro seg om å endre lover, kjempe for polytiske kandidater, sørge for at Cæsar fikk en ny periode, men om Guds rike. De forkynte, underviste, utøvde barmhjertighet, ga de suktne og spise og levde sine liv i fellesskap med verden - et fellesskap som besto av mennesker som var atskilt fra verden. 

Hatet, uforsonigheten og mistankene om hvor vi står politisk har ført til at også norske kristne snur ryggen til hverandre. Det er et for og et mot Donald Trump. Man gyver løs på hverandre, i sosiale medier og viser en hardhet som er kristen tro fremmed. Trumpismen er blitt et annet evangelium. Vi må vokte oss vel for dette, besinne oss mens det ennå er dag og be om forsoning og omvendelse. 

De første kristne med sitt budskap om Guds rike snudde verden opp ned og så tusenvis på tusenvis av mennesker komme til tro. Vi kan komme dit hen at vi - med vår uforsonlighet og forkynnelse av politikk kan få tusener på tusener til å vende seg bort fra kristen tro.

Ingen kommentarer: