torsdag, oktober 27, 2022

Mysteriene som ble åpenbart, del 2


Apostelen Paulus bærer på en djup lengsel overfor den kristne forsamlingen i Kolossæ: "... at deres hjerter må bli trøstet, så de kan knyttes sammen i kjærlighet, og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds mysterium, som er Kristus. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede." (Kol 2,2-3)

'Kristus er Guds ett og alt', skrev den kinesiske husmenighetslederen Watchman Nee, og la til at når Gud svarer på våre bønner, gir Han oss ikke en ting, men Han gir oss Kristus - alltid mer av Kristus!

Den kristne forsamlingen i Kolossæ, som var en by i Frygia ved elven Lykos, hadde mange utfordringer. Den var sannsynligvis grunnlagt av forbederen Epafras, som muligens var blitt omvendt i den tiden Paulus virket i storbyen Efesos. Epafras har senere vedt tilbake til hjembyen, og vært med på å grunnlegge en menighet der. Kanskje var han menighetens første forstander. Det fantes en vranglære i denne forsamlingen, som handlet om engledyrkelse. Vranglæren fikk ut på at man trengte å søke  englene i himmelrommet for å erfare Guds fylde, og gikk under navn av å være visdom: "Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjonr, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus." (Kol 2,8) 

Paulus advarer mot denne visdomslæren, denne engledyrkelsen, som han ville ha gjort det i dag mot New Age: "La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, idet han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn..." (Kol 2,18)

Denne vranglæren hadde altså en form for utvendig fromhet. De som forfektet den bar preg av ydmykhet, og de snakket om sine syner. Kristne i Kolossæ som leflet med dette, som sikkert ble sett på som ganske så uskyldig, var i stor fare for å bli forført. Den himmelske seiersprisen kunne bli frarøvet dem! Intet mindre!

Svaret på denne utfodringen var at de kristne i Kolossæ fikk åpenbart for dem hvem Guds mysterium er: KRISTUS! Han er svaret på alle dere drømmer, alle deres lengsler: 

"For i ham bor hele guddommens fylde legemlig." (Kol 2,9)

Du trenger ikke noe mer enn Kristus!

Guds mysterium avdekkes med inkarnasjonen - når Gud kler seg i menneskelig kjød, og blir menneske, et lite, sårbart barn: "Dette mysteriet har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter, nå er blitt åpenbart for hans hellige. For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet dette mysteriet er blant hedningefolkene, det er: Kristus i dere, håpet om herlighet." (Kol 1,26-27)

Du trenger ikke noe i tillegg til Kristus!

Alt du trenger, alt du trenger, er MER AV KRISTUS! Det er svaret på all din lengsel, alle dine bønner! Jesus Kristus uttrykker Gud fullt ut! "Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning... Alt er det skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham." (Kol 1,15-17)

Kristus er Guds eikon - Guds bilde. Guds mysterium, fra før verdens grunnvoll ble lagt, er åpenbart i Sønnen!

fortsettes

Ingen kommentarer: