mandag, oktober 31, 2022

Mysteriene som ble åpenbart, del 4: Israels delvise forherdelse og frelse

I August 2005 befant jeg meg på talerstolen i Clickimin Centre, i Lerwick på Shetland. Jeg var en av talerne på den transatlantiske bønnekonferansen "Fire from the North", og jeg var bedt om å tale om Israel som en nøkkel for å forstå hva Gud gjør i tiden forut for Jesu gjenkomst.  Samme uke talte jeg også på sommerstevnet til bevegelsen Ordet og Israel, om betydningen av å gå i forbønn for Israel. Da var det naturlig å tale over ordene fra Romerbrevet, kapittel 11: "For jeg vil ikke, at dere skal være uvitende om dette mysteriet - for at dere ikke skal anse selv kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob." (v.25-26)

At det gamle Paktsfolket stadig forherdet seg er intet mysterium. Man skal ikke lese lenge i de hebraiske skriftene før man oppdager det. Men det er et mysterium at "Han (Jesus) kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham." (Joh 1,11)  De ble fascinert av Ham, de ble forundret over Hans undervisning, se så de tegn og under Han gjorde, og noen få trodde også at Han er verdens Frelser, men det store flertallet av jødene forkastet Ham.                                                                                               

Til den kristne forsamlingen i Korint skriver Paulus om dette fenomenet, dette mysteriet: "Deres sinn er blitt forherdet. For helt til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den ggamle pakt, og det blir ikke tatt bort. For det er bare i Kristus det blir fjernet. Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerter når Moses blir lest." (2.Kor 3,14-15)

Men det er viktig å lese ordene fra  Romerbrevet sakte, så vi får med oss hva apostelen skriver. Det er nemlig ikke snakk om en full og endelig forherdelse, men en delvis forherdelse. Dette faktum var aldri åpenbart i Det gamle testamentes skrifter, derfor kaller Paulus dette et mystrium. Apostelen avslører for sine lesere Guds mysterium om Israel, og det var dette jeg preket om både på nønnekonferansen Shetland og på sommerstevnet til Ordet og Israel: "Hvis deres fall er blitt til rikdom for verden, og er deres fåtallighet blitt til en rikdom for hedningene, hvor meget mer da deres fulltallighet." (Rom 11,12)

Det kommer en dag da Israels folk vil vende om! Moses profeterte om dette: "Når du er i trengsel, og alle disse ting kommer over deg i de siste dager, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst." (5.Mos 4,30) Og apostelen Paulus samstemmer med disse profetiske ordene, når han skriver inspirert av Den Hellige Ånd: "Nåt de omvnder seg til Herren, blir dekket tatt bort." (2.Kor 3,16) Profeten Sakarja profeterer om Jesu gjenkomst og sier: ".. og da skal de skue opp til meg, som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over en enbåren sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte." (Sak 12,10b)

Mysteriet om Israel som ble avslørt for apostelen Paulus, var at Israels omvendelse først vil finne sted etter at hedningene har kommet inn i fullt tall. Da er det jødenes tur, takket være blant annet vitnesbyrdet fra de 144.000 og de to vitnene i Jerualem, som jeg nylig har omtalt i tidligere artikler her på bloggen. Dette omtales i Rom 11,12 og versene 25-26. Og det stemmer igjen overens med hva Jakob sa på Apostelmøtet i Jerusalem: "Deretter vil jeg vende tilbake og igen oppbygge Davids falne hytte." (Apg 15,16)

fortsettes

Ingen kommentarer: