lørdag, desember 19, 2015

De 40 dagene før jul: Dag 34

En gammel gnostisk lære om at Jesus er en engleskikkelse skapt av Gud, er seiglivet. Den dukker opp nå og da og forfektes av noen 'kristne' med særstandpunkter fjernt fra den kristne tro, og i New Age relaterte sammenhenger.

I byen Kolossæ, en romersk by i Lilleasia, fantes det ulike platonske og mystiske sekter. En av de mest populære handlet om en kultisk engledyrkelse, hvor erkeengelen Mikael var i sentrum. Han fikk æren for at byen Kolossæ en gang var reddet fra en svær ulykke.

Den kristne forsamlingen i Kolossæ opplevde splittelser og utglidninger på grunn av synkretisme. Det vil si at man blandet sammen ulike ideer, ulik tro og praksis sammen med kristen tro. Til denne menigheten skriver apostelen Paulus:

'La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet eller engledyrkelse ...' (Kol 2,18). 

Apostelen tar et kraftig oppgjør med denne vranglæren. Når han skal presentere det apostoliske vitnesbyrdet om Kristus, skriver han:

'Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning ...' (Kol 1,15)

Legg merke til at Paulus, med apostolisk myndighet, og inspirert som han er av Den Hellige Ånd, understreker at Kristus er født, ikke skapt.

Det samme gjør han i Romerbrevet: '... at han skulle være den førstefødte blant mange brødre'. (Rom 8,29b)

Og slik bekjenner da også hele den kristne kirke: 'Og på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født  av Faderen før alle tider, Lys av Lys, sann Gud av sann Gud, født og ikke skapt, av samme vesen som Faderen ...' (Trosbekjennelsen Nikea 325/Konstantinopel 381).

Bekjenner man noe annet enn dette er det ikke en kristen tro man bekjenner. Så firkantet er det. Den tro som en gang for alle er overlevert fra apostlene kan ikke endres etter eget forgodtbefinnende.

Kol 1,15-20 blir av mange bibelforskere betegnet som en av Kristus-hymnene i den tidlige kirken. Den er blitt fremsagt eller sunget i forbindelse med gudstjenesten. Og i denne tidlige salmen, som også er en form for en trosbekjennelse, understrekes det at Kristus er den førstefødte fremfor enhver skapning. I Ham er alle ting skapt, både det åndelige og det materielle, det synlige og det usynlige. Denne troen står i direkte motsetning til datidens gnostiske lære, og i motsetning til alle former for moderne vranglærer. Gnostikerne mente nemlig at det var ulike englevesener som hadde skapt verden, og at Kristus var en av flere slike englevesener.

Guds ord avviser en slik lære med all tydelighet og uten å legge igjen noen form for tvil. Guds ord slår fast at Kristus er født, ikke skapt, og at Han er, før alt det skapte.

Ingen kommentarer: