mandag, august 08, 2016

Vektere som navigerer gjennom den tykke tåka

Her en en ny tekst av Rania Sayegh, som leder et bønnehus i Nasaret. Teksten er skrevet i forbindelse med den pågående bønneaksjonen for Israel og landene i Midt-Østen.

Forrige artikkel ble publisert i går, med tittelen: "Hvem vil fly med vekterørnene", mens selve bakgrunnsartikkelen ble publisert, lørdag 23. juli, med tittelen: "Jeg så en drage sirkle rundt Tempelhøyden, men kraften i Jesu blod er sterkere."

"Dette er historien om himmelen og jorden da de ble skapt. På den tid da Herren gjorde jord og himmel, fantes det ennå ingen markens busk på jorden, og ingen plante på marken var ennå grodd fram, for Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ikke et menneske til å dyrke marken. Men en tåke steg opp av jorden og vannet hele jordens overflate. Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble en levende sjel. Så plantet Gud Herren en hage i Eden, i Østen. Der satte han mennesket som han hadde formet." 1.Mos 2,4-8)

Tåken er Guds allestedsnærværelse, regnet Hans manifesterte nærvær.
I det vi ser nærmere på symbolikken i dette skriftstedet, så kan vi finne skjulte sannheter innenfor denne skapelsesperioden. En mann sa nylig: "Tåken som beskrives i det andre kapitlet av 1.Mosebok dekket jorden inntil Herren formet et menneske som kunne pløye jorden." Gud ville ikke sende regnet før landet var pløyet og forberedt for såtiden og høsttiden.

Målet med det vi skal gjøre i dag er å dele en erfaring, risse ned en kort skriftforståelse, etterfulgt av en å handle som en 'pløyende vaktmann'.

Denne uken hvor vi har vært borte for å hvile og for å lytte, har vi blitt overrasket over at dagene har vært preget av en tåkesky som har dekket huset hvor vi har bodd, nærmest som en baldakin. Uansett hvilket vindu vi har kikket ut av har det dominerende syn vært tåken som har ligget helt innpå husveggene. Hva skulle så dette bety?  Dette var et tegn, som vi måtte finne ut av. Skjønnheten i Hans natur har en hensikt og gir oss anledning til å feire.

La oss begynne med tåken i 1.Mos 2
Tåken er noe Gud tillater. Ikke som noe negativt, men en 'barnsnød' for noe større som skulle komme. Hans hensikt med skapelsen var ikke bare 'å holde landet levende'. Tåken var Hans nærvær over landet, men den var ikke det Han egentlig var ute etter. Han var i ferd med å endre på sesongen og sende inn regnet over landet. Med det samme Han hadde skapt sitt folk så ville de forberede jorda for formålet med og kraften i regnet, og frukten av dette er autoritet. Men inntil det skjedde tillot Gud tåken å være der.

Han ønsket å skape en familie som ville bli tilbedende arbeidere i Hans rike, og som vil pløye jorden i samarbeide med Ham. Denne familien var designet til å kultivere, så og høste inn grøden i det samme landet som de er kalt til å våke over. Kraften og autoriteten som Han har forløst over disse som gir akt på kallet, er å forvandle jorden fra å være 'bare beskyttet' til en tid hvor landet kommer inn i Herrens herlighet - Hans manifesterte nærvær som regner ned. En følge av dette vil være at livet i naturen og i menneskenes hjerter mangfoldiggjøres.

Vekteren står ute på vollen og SER. Ved siden av ansvaret med å 'se' og 'beskytte landet' ved å blåse i shofaren for å: advare, kunngjøre tider og sesonger, advare nasjonene på grunn av deres synder, sørge for at land, byer og nasjoner er sikre, skal vi også søke Herren for regnet som strømmer ut av Herrens rettferdighet over nasjonene. Det handler også om å samarbeide med Herren ved å så rettferdighet.

For det første, føler vi at Herren fører oss inn i en periode av omvendelse. Når denne advarselen som handler om våre overtredelser går ut til folket, vil de som velger å vende tilbake til Herren (angrer) la rett og rettferdighet gjenopprettes. Hvor syndens kraft er, vil fienden forsøkte å finne en dør for å endre to ting: rettferdighetens lov og Guds timeplan. Vekterne er kalt til å våke over disse to tingene: Guds bud og lover og rettferdighetens lover som finnes i nasjonene, sammen med Guds timeplan. Tidspunktet for Guds plan må holdes, uavbrutt, ingen abortering, ingen forsinkelser, ingen premature fødsler.

"Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky. Vend om til meg for jeg gjenløser deg." (Jes 44,22)

Når nå jakten på dette gjennombruddet er i gang, vil folk bli gjenopprettet til rettferdighet og rettferdighetslover vil igjen bli etablert i sine regioner. Guds tid er der for å bli holdt, i følge Hans egne ordninger vil de bli holdt, og fullført. Tørke vekk en nasjons synder, vanne jorden for at den skal ta imot rettferdighetens høst, er et Guds rike perspektiv som vi må gripe.

"Rop av jubel, dere himler! For Herren utfører sitt verk. Rop med fryd, dere jordens dybder! Bryt ut i jubel, dere fjell, du skog og hvert tre i deg! For Herren gjenløser Jakob, og på Israel vil han åpenbare sin herlighet. Så sier Herren, din gjenløser, han som dannet seg fra mors liv: jeg er Herren, som gjør alle ting. Jeg utspente himmelen alene, og bredte ut jorden uten hjelp fra noen. Jeg gjør pratmakernes tegn til intet og spåmennene til dårer, jeg driver de vise tilbake og gjør deres visdom til dårskap. Jeg stadfester min tjeners ord og fullbyrder mine sendebuds råd. Jeg sier om Jerusalem: Der skal bo folk folk! - og om byene i Juda: De skal bygges opp igjen, jeg vil reise opp deres ruiner." (Jes 44,23-26)

Pløying
Han ber oss om å pløye landet med våre bønner, med andre ord bryte opp jord som ligger brakk. Det handler om å søke Ham for bevis for at rettferdighet gjenopprettes i en nasjon. Han har gitt oss autoritet til å rydde opp det området vi er blitt tildelt.

Invitasjon
Hvem ønsker autoriteten som forløses ved en ivrig søken etter ilden og Guds nærvær? Hjerter som søker med iver etter Hans brann gjør oss i stand til å arbeide med og til å være vitner idet Gud renser landområdene og lar Hans regn øse ned over Israels land og nasjonene. Hvem er klar for den som pløyer og for den som høster?

"Så dere en sæd, som rettferdigheten kreer! Få dere en høst etter kjærlighetens bud! Bryt dere nytt land! For nå er det tiden til å søke Herren, til Han kommer og lar rettferdighet regne over dere." (Hos 10,12)

Ordet 'regn' på hebraisk er 'yaw-raw' og betyr 'å flyte som vann', 'å skyte' som en pil, 'å påpeke', 'å lære', 'å kaste', 'å sette'.

Måtte våre hjerter høre Hans bevegelser, og komme i overensstemmelse med hva Han regner ned over Israels land og hennes folk; og på samme måte i alle nasjoner. Den frie flyten av Hans ord gjør det mulig for sannhetens ords piler blir skutt ut, ledet av Hellighetens Ånd og lært av de som ønsker å se, se og annonsere hans dekreter. Hans godhet til føre til at omvendelsen blomstrer, og etablerer rettferdighet.

La oss omvende oss i en tid av gjenopprettelse.

"Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut. Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn." (Apg 3,19-21) 

Ingen kommentarer: