torsdag, september 22, 2016

Hvordan kan vi vite om profeter er falske?

Her er fem tester på hvem som er en sann profet:

1. Tror profeten på Guds Sønns forløsende verk?

En ting vi skal merke oss er at falske profeter er antikristelige i sin natur. De er ikke anti-Jesus. 'Kristus' er et gresk ord - Christos - som betyr 'den salvede'. Salvelsen er alltid relatert til Guds kraft. Pass dere for mennesker som forsøker å fortelle deg at Jesus gjør ikke mirakler lenger. Dette er farlig fordi Skriften sier oss at "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid." (Hebr 13,8) I følge Paulus i 2.Kor 11, er det en annen "Jesus" som er ikke er Kristus (den salvede). Den Jesus vi tjener var salvet i går, er salvet i dag, og vil forbli salvet for evig!

"Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden. De er av verden. Derfor taler de av verden, og verden tilhører dem. Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører oss. Den som ikke er av Gud, hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd." (1.Joh 4,4-6)

2. Falske profeter liker ikke å lytte til noen; de tror at Gud forteller dem alt

Falske profeter er overåndelige. De begynner flesteparten av deres utsagn med: "Så sier Herren" eller "Gud har fortalt meg". Gjennom årenes løp har jeg lært meg til å forstå at dette bare en åndelig måte for å si: "Jeg ønsker ikke noe innspill fra deg, ditt lederskap eller noen veiledning."

Falske profeter kommer ofte med utsagn som: "Herren er min hyrde". Sannheten er derimot at om vi virkelig er undergitt Gud, så må det vise seg at vi virkelig underordner oss åndelig autoritet. Hvis vi påstår at vi følger Jesus men ikke følger de lederne Han har gitt oss, så bedrar vi oss selv. Mange ganger i våre liv trenger vi en annen stemme som kan gi oss veiledning, retning og disiplin som gjør oss mer modne. Når vi motsetter oss autoritet stjeler vi fra oss selv muligheten for åndelig vekst, som igjen vil føre til at den effektivitet Den Hellige Ånd vil forløse i våre liv blir forhindret.

"Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss. Av dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss, at han har gitt oss av sin Ånd. Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus  er Guds Sønn, i ham blir Gud og han i oss. Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, er også vi i denne verden." (1.Joh 4,7-17)

Falske profeter anser at all korreksjon er forfølgelse. De sier ofte ting som dette: "Dere vet at de forfulgte profetene i Det gamle testamente." For det første så har de ingenting til felles med Gamletestamentes profeter, fordi de nå befinner seg i Den nye pakt. Det finnes ingen flere profetiske stemmer fra Det gamle testamente, så sammenligningen faller helt fra hverandre. Faktum er at i Det nye testamente minner apostelen Paulus oss på dette: "Og profeters ånder er profeter lydige." (1.Kor 14,32) The Amplified Bible utdyper dette perfekt, når den sier at profeters ånder skal "tie stille om det er nødvendig." Med andre ord, sanne profeter er villige til å bli korrigert, enten de nå bringer sitt budskap i tunger, eller deler et profetisk ord.

3. Falske profeter er ikke motivert av kjærlighet, men motiveres av behovet for å bli lagt merke til.

Det sentrale tema i all tjeneste må være Guds kjærlighet. Derfor må vi spørre oss selv: Står jeg i tjenesten i den hensikt at jeg ønsker å fremme det beste i mennesker? Har jeg den kjærligheten som dekker en mengde med synder?

"Vi elsker fordi han elsket oss først. Dersom noen sier: Jeg elsker Gud! - og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvordan kan han elske Gud, som han ikke har sett? Og dette bud har vi fra ham, at den som elsker Gud, skal også elske sin bror." (1.Joh 4,19-21)

4. Falske profeter bruker vanligvis frykt til å motivere mennesker

"Død og fordervelse" synes å være det sentrale teamet for budskapet til en falsk profet. Det er også ganske vanlig for dem å si: "Gud viste meg noe om deg, men jeg kan ikke fortelle deg hva det er."  Slike utsagn synes å øse usikkerhet inn i folk. Falske profeter elsker å få deg til å tro at 'de vet noe om deg', som ikke du kjenner til.

"Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærlighet." (1.Joh 4,18)

Det sentrale temaet i evangeliet er kjærlighet. Enhver som opererer i den profetiske tjenesten som ikke er drevet av kjærlighet har gått glipp av det sentrale punktet i evangeliet. Da vil vi gjøre feilgrep, rote det til, ja, falle til tider, men når kjærligheten er sentrum for vår tjeneste så vil den alltid uttrykkes i vennlighet, varhet og ydmykhet.

5. Falske profeter står ikke i noe paktsforhold til Kristi kropp

Jeg har ennå til gode å iaktta en falsk profet som har et sunt forhold til en lokal menighet de deltar i. Faktum er at de sannsynligvis ikke er med i noen menighet i det hele tatt. De vandrer fra sted til sted for å finne noen som kan lytte til dem. Ofte er deres mål å stjele folk fra flokken. Falske profeter bruker ofte en kombinasjon av smiger og makt til å tiltrekke seg mennesker. Og fordi falske profeter ikke står i noe paktsforhold med en lokal menighet, rekrutterer de andre fra menighetsfellesskapet for å bli en del av deres uavhengige, forvrengte åndelige reise. Ordet pakt betyr at vi ikke står i et forhold til folk for å få noe ut av dem, men det handler heller om at vi gir. Paktsforhold er kostbare. Jesus sier i Joh 15,13: "Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for vennene sine."

Av Kris Vallotton, assisterende hovedleder i Bethel Church, Redding, California. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen. Oversatt fra nyhetsbrevet til Kris Vallotton.

Ingen kommentarer: