tirsdag, september 27, 2016

Underlig lære om Den Hellige Ånd

Et utsagn av Jack Taylor (bildet), hvis bakgrunn er fra sørstatsbaptistene, med en verdensvid tjeneste etter at han ble pensjonist blant pinsekarismatikerne, sprer seg nå om seg på sosiale medier.

Utsagnet lyder slik: "The Holy Spirit is Jesus without skin."

Det er underlig at en så skolert mann - Jack Taylor er uteksaminert fra Southwestern Baptist Theological Seminary - kan fremme en slik underlig lære, men den er slett ikke ny. Dette strider nemlig klart og tydelig med klassisk kristen tro.

Klassisk, historisk, kristen tro, slik den er overgitt oss fra apostlene, forteller oss at Den Hellige Ånd er den tredje person i guddommen.      

I beste fall er Taylor's utsagn løsrevet fra sin sammenheng, i verste fall er det kvalifisert vranglære.                                        
Om Den Hellige Ånd sier Jesus:                                                                                                      

"Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn..." (Joh 14,26)

"Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen..." (Joh 15,26)

"Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men når jeg går bort, da skal jeg sende ham til dere." (Joh 16,7)

Bare disse tre utsagnene alene, av Jesus selv, viser med all tydelighet at utsagnet fra Jack Taylor ikke stemmer. Jeg kan nevne mange flere. Den tredje personen i guddommen nevnes omkring 90 ganger i Det Nye testamente. Det er én Ånd, sier Skriften, jfr Ef 4,4, og denne Ånden kom over Jesus, ved Hans dåp og det var Den Hellige Ånd som drev Jesus ut i ørkenen.  Evangeliene forteller oss også at Den Hellige Ånd var over Ham (jfr Luk 4,16), at Jesus ble salvet av Ånden (jfr Apg 10,38), ble ledet av Ånden (jfr Luk 4,1) og at Jesus frydet seg i Ånden (jfr Luk 10,21)

I den såkalte apostoliske velsignelsen ser vi klart Den treenige Gud: "Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle." (2.Kor 13,13) Og vi ser det også tydelig i misjonsbefalingen: "Da trådte Jesus fram og talte til dem: Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn..." (Matt 28,18-19/2011-oversettelsen).

De tre såkalte Oldkirkelige bekjennelsene, som flesteparten av verdens kristne har sluttet seg til, viser hva den overleverte troen handler om. Om Den Hellige Ånd kan vi lese:

"Og på Den Hellige Ånd, som er Herre og Livgiver, som utgår fra Faderen, og som tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som talte ved profetene..." (Den nikenske trosbekjennelsen. Nikea 325/Konstantinopel 381)

I Athanasianske trosbekjennelsen heter det:

"Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud i Treenigheten og Treenigheten i enheten, i det vi verken blander sammen personene eller deler vesenet." (v.3-4)

"For én person er Faderens, en annen Sønnens, en annen Den Hellige Ånds. Men Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er én.." (v 5-6)

"Slik er Faderen Gud, Sønnen Gud, Den Hellige Ånd Gud og likevel er det ikke tre guder, men én Gud. (v.15-16)

"Den Hellige Ånd er av Faderen og Sønnen, ikke virket, heller ikke skapt, heller ikke født, men Han går ut fra dem." (v.22)

I en forvirret tid som vår er det større grunn til å granske Skriftene og holde fast ved deres autoritet enn noensinne. Vår tids største fare er bibelanalfabetismen.

Ingen kommentarer: