mandag, januar 20, 2020

Den kristne sionismens røtter, del 6

Som et ledd i serien om den kristne sionismens røtter, må vi nevne dispensasjonalismen. Dette er kun en kort introduksjon, men samtidig en viktig del av historuien og forståelsen av det bibelske synet som ligger bak.

Dispensjonalismen er det teologiske synet som går ut på at Gud opererer i forhold til ulike perioder i historien. Man kaller dette gjerne for tidshusholdninger. Guds hensikt eller om du vil intensjon og relasjon til mennesket blir så åpenbart i hver enkelt av disse tidshusholdningene. For dispensjonalistene er Guds åpenbaring progressiv. Det vil si at Hsan åpenbarer mer og mer av seg selv og sin evige hensikt gjennom disse ulike tidshusholdningene.

Nå er det ulike måter å dele inn disse tidshusholdninge på, men det klassiske tidshusholdningssynet, som deler historien inn i syv tidsperioder ser slik ut:

1. Tiden før syndefallet, gjerne kalt 'uskyldighetens tidhusholdning'. Denne perioden avsluttes når Adam og Eva drives ut av Edens hage.

2. Tiden før vannflommen. Dette er tiden fra fallet til syndfloden. Denne perioden kalles for 'samvittighetstidshusholdningen'.

3. Tiden etter vannflommen, hvor menneskets myndighet over jorden gjenopprettes. Denne perioden slutter med forvirringen som oppstår ved Babels tårn.

4. Løfets tidshusholdning, tiden fra Abraham til Moses. Avsluttes når israelittene nektes adgang til Kanaan.

5. Lovens tidshusholding, fra Moses til Kristi korsfestelse.

6. Nådens tidshusholning, fra korset til menighetens bortrykkelse.

7. Tusenårsriket, fra Kristi gjenkomst og opprettelsen av Riket med sentrum i Jerusalem.

John Nelson Darby (1800-1882) regnes av de fleste som grunnleggeren av denne teologiske retningen. Darby var sentral i Plymouthbevegelsen som oppsto i Storbritannia på 1820-tallet.

Dispensjonalistene skiller tydelig mellom Israel og menigheten. For dispensjonalistene er Israel en etnisk nasjon, bestående av hebreere (jøder), og som starter med Abraham og fortsetter like inn i vår egen tid. Menigheten består av hedninger som er kommet til en levende tro på Jesus, og som nå lever i nådens tidsalder, som er den kristne forsamlingens tidsalder. Når menigheten rykkes bort fra jorden, får Israel tilbake sin særstilling i Guds plan.

Det er tre syn på menighetens tidsalder blant dispensjonalistene.

1. Apg 2-synet. Dette ble forfektet av Darby og hans etterfølger, teologen C.I Scofield og bibellæreren og pastoren Harry A. Ironsde. De tar utgangspunkt i Apg 2 og mener at menighetens tidsalder starter med pinseunderet i Jerusalem.

2. Så er det de som mener at menighetens tidsalder starter med omvendelsen av Saulus i Apg 9.

3. Så har du de som mener at menighetens tidsalder starter i Apg 28, når apostelen Paulus siterer Jesaja 6,9-10.

fortsettes

Ingen kommentarer: