mandag, januar 11, 2016

Tusenårsriket, del 1

I dag - og i noen dager fremover - byr jeg på en aldri så liten godbit her på bloggen. Det er en oversettelse jeg har gjort av den kjente bibellæreren, Dr. C.I Scofield's undervisning om Tusenårsriket. Jeg vil tro mange av bloggens lesere vil finne dette interessant:

'Vi skal nå se på hva Skriften lærer om Tusenårsriket. Ordet betyr ganske enkelt en periode på tusen år. I seg selv betyr det ikke noe annet og det stammer fra den målestokk som brukes om denne perioden en rekke ganger i det tyvende kapitlet i Åpenbaringen; versene en til seks. 

I dette avsnittet har vi en periode på tusen år som nevnes fire ganger, og som i den profetiske tidsorden faller sammen med den velsignelsens tid på denne jorden som skal være under den personlige regjeringstiden til Messias, det som Det gamle testamentes profeter forutsa for lang tid siden.

La dette være nok om selve ordet. Det er beklagelig at dette ordet 'Tusenårsriket' har kommet istedet for det gamle bibelske 'Riket'. Da hadde vi kanskje unngått de mange misoppfatningene som folk går rundt med, dersom vi alltid hadde talt om denne perioden som 'Rikets periode' - den tiden da himlenes rike som profetene vitnet om, skal åpenbares. 

Jeg tviler ikke på at de fleste av oss når vi ber: 'komme ditt rike', har i tankene at det må bli flere mennesker frelst. Noen mener kanskje, som vi har hørt om (men som Skriften ikke lærer om), da alle folk i verden skal være medlemmer av menigheten. Skriften taler aldri om en slik tid i denne tidsalderen da denne verden skal bli en kristen verden. Det er i 'Rikets tidsalder' at hvert menneske skal være Gud undergitt; og det er det Vår Herre tenker på når Han ber oss om å be: 'komme ditt rike' - det Riket som profetene forutsa - den tiden da jorden skal være 'full av Herrens herlighet'. 

Husk at Skriften alltid skiller mellom Menigheten og Riket. La meg i korthet vise til noen punkter som du kan få stadfestet ved å undersøke dette i Bibelen. 

I Skriften har vi for det første uttrykket 'Guds rike', og vi kan virkelig si at det ordet forklarer seg selv. Det omfatter alt som Gud hersker over; alle vesener i hvilken som helst verden eller sfære, som villig underkaster seg Guds styrelse. 

For det andre nevner Skriften, 'himmelens rike'. Det er så å si et mer begrenset uttrykk. Det sikter til den perioden som vi har kommet til å kalle 'Tusenårsriket'. 'Guds rike' er et så omfattende uttrykk som tar inn hele den sfæren der Gud regjerer. 'Himmelens rike' er det som blir opprettet under Guds rettferdige regjering på jorden ved Kristus. Det er begrenset til jorden, den er dets sfære - skjønt det er de herliggjorte hellige av denne og tidligere tidsaldre som får del i det.

For det tredje har vi Menigheten. Menigheten består av dem som er frelst, for de meste av hedningefolkene, mellom Jesu første og Hans andre komme - mer nøyaktig sagt, mellom Pinsedagen og den dagen da 'Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengelens røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren'. (1.Tess 4,16-17) Mellom disse to punktene: Pinsedagen og Herrens komme i skyen for å hente denne tidsalders hellige, blir menigheten tatt ut.

Dere husker at apostelen Paulus sier at Menigheten var 'et mysterium' som var gjemt for Det gamle testamentes skribenter. Oppklaringen av dette mysteriet hadde han fått overgitt, og han forteller oss at Menigheten er Kristi kropp og Kristi brud. De hellige som utgjør den, er konger og prester, og de skal få den enestående forrett å regjere med Ham 'over jorden'.

'Fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt, og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud. Og de skal herske som konger på jorden'. (Åp 5,9-10)

Legg merke til grensen for de helliges regjering. Vi skal ikke regjere i himmelen. Vi skal ikke regjere i den sfæren som kalles Guds rike, men vi skal regjere på jorden.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: