fredag, januar 15, 2016

Tusenårsriket, del 4

Her fortsetter undervisningen til C.I Scofield om Tusenårsriket:

'Den neste akten i det mektige dramaet er samlingen av det spredte Israel. En levning har vært i Israel under trengselen, men nå skal nasjonen som helhet føres tilbake. Legg merke til - som jeg leser Skriften - dette følger Kongens komme:

"Se, dager kommer, sier Herren, da jeg skal la det spire fram for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå fram med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet." (Jer 23,5)

Ikke i himmelen. Det er ikke et spørsmål om Guds regjering i himmelen. Hans trone er i himlene, og den har aldri vært rokket og kan aldri bli det, men her har vi løftet om at i Davids store sønn skal det komme en som skal regjere og gjøre rett og rettferdighet på jorden. La meg spørre: Gjorde Han noe slikt når Han kom første gangen? Regjerte Han som konge, Han som de ble sagt om at Han ikke hadde det som Han kunne helle sitt hode til, slik at selv fuglene i luften og revene på marken var bedre stilt enn Ham? Ble dette løftet oppfylt da? Ser dere at oppfyllelsen av dette løftet nødvendigvis krever en gjenkomst av Davids sønn til denne jorden?

I Matteus 25,31-34 har vi den neste hendelsen i rekkefølgen:

"Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene. Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt."

Slik er det den klassen som er på Hans høyre side som utgjør den hedenske kjerne i befolkningen på jorden i Tusenårsriket. De på Hans venstre side går bort til evig straff. Straffegrunnlaget er den måten de har behandlet Hans 'brødre' på, de troende jødiske levninger under trengselstiden som nettopp da er slutt.

Jeg er fullstendig klar over at denne dommen i Matteus 25 - den dommen som Herren erklærer er dommen over 'folkene' - har av mange blitt forvekslet med dommen for Den store hvite trone som vi leser om i Åp 20. Men ingen trenger vel gjøre den forvekslingen. Legg først merke til tidsforskjellen på de to dommene. Dommen over de levende folkene er når Herren kommer i sin herlighet. Dommen for Den store hvite trone finner sted etter at Han har vært tilstede på jorden i tusen år. Legg videre merke til at i dommen for Den store hvite trone skal de døde reises opp og stå for Gud. I Matteus 25 er det ingen oppstandelse i det hele tatt, det er ganske enkelt en dom over 'folkene', 'folkeslagene'. Man må alltid huske på at disse profetiene angår kristenhetens folkeslag, som evangeliet er gått ut til.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: