mandag, mai 30, 2016

Forbilledlig fra frimenighetene i Kristiansand

Frimenighetene som står bak 'Sammen for byen' i Kristiansand har samlet seg om en uttalelse om bibelsynet, som er forbilledlig. Jeg skulle ønske frimenigheter over hele landet kunne gjøre det samme!

Her er uttalelsen fra Kristiansand:

"- I de siste uker og måneder har det stått en kamp om bibeltroskap. Debatten om likekjønnet ekteskap har rast i Den norske Kirke. Parallelt har ledernettverket «Sammen for Byen» jobbet frem et nytt verdidokument. Et viktig punkt er tilslutning til Lausanne bevegelsens siste manifest kalt «Cape Town erklæringen fra 2010». Et dokument på 62 sider som omhandler svært viktige og sentrale punkter og gir en sterk stemme inn i å erklære bibeltroskap. Det sies at 98% av de evangeliske kristne i verden har samlet seg om dette dokumentet.


Bibelen som høyeste autoritet


Det er gledelig at det rundt om i verden er så klar og entydig oppjustering av Guds ord. Noen av de viktigste formuleringer er:
1. Vi mottar hele Bibelen som Guds ord, inspirert av Guds Ånd, talt og skrevet ned av menneskelige forfattere.
2. Vi bøyer oss for den som høyeste og eneste autoritet, som styrer vår tro og vår handling. Vi vitner om Guds ords kraft til å fullføre hans frelsesplan.
3. Vi slår fast at Bibelen er Guds endegyldige skrevne ord, som ikke blir overgått av noen annen senere åpenbaring, men vi gleder oss også over at Den hellige ånd opplyser Guds folks tanker slik at Bibelen fortsetter å tale Guds sannhet på nye måter til mennesker i alle kulturer.


Tydelig tale om Den Hellige Ånds funksjon

1. Vi elsker Den hellige ånd i Treenighetens enhet, sammen med Gud Fader og Gud Sønn.
2. Han er den misjonerende Ånd sendt av den misjonerende Far og den misjonerende Sønn, og ånder liv og kraft inn i Guds misjonerende kirke.
3. Vi elsker og ber om Den hellige ånds nærvær, for uten Åndens vitnesbyrd om Kristus er vårt eget vitnesbyrd nytteløst.
4. Uten Åndens overbevisende gjerning er vår forkynnelse forgjeves.
5. Uten Åndens gaver, ledelse og kraft er vår misjon bare menneskelig strev.


Et sterkt fokus på Jesus og en rett forståelse av hva det betyr

1. Vi tror evangelienes vitnesbyrd om at Jesus fra Nasaret er Messias.
2. I Jesus, unnfanget ved Den hellige ånd og født av Jomfru Maria, tok Gud vårt menneskelige kjøtt på seg og levde blant oss, helt og fullt Gud og helt og fullt menneske.
3. Ved sin død på korset tok Jesus vår synd på seg i vårt sted og bar dens fulle pris, straff og skam; han beseiret døden og ondskapens makter og brakte i stand forsoning og gjenløsning for hele skaperverket.
4. I sin legemlige oppstandelse ble Jesus rettferdiggjort og opphøyd av Gud og fullførte og demonstrerte med dette den fulle seier på korset. Slik ble han forløperen for den forløste menneskehet og det gjenopprettede skaperverk.


Et bibelsk syn på ekteskapet 

1. Guds skaperplan er at ekteskapet konstitueres ved det forpliktende, trofaste forholdet mellom én mann og én kvinne, der de blir ett i en ny sosial enhet som er forskjellig fra de familier de er født inn i.
2. Det seksuelle samliv som uttrykk for det å være ett, skal nytes utelukkende innen rammen av ekteskapet. Denne kjærlige seksuelle forening innen ekteskapet, der ”to blir ett”, avspeiler både Kristi forhold til kirken og enheten av jøder og hedninger i den nye menneskehet.

- Det er oppmuntrende å merke at det både på verdensbasis og blant frimenighetene i Kristiansand er stor enighet om disse viktige og sentrale bibelske sannheter.  Hverken Gud eller hans ord har forandret seg. Da må heller ikke vi tillate at tidsånden bestemmer hva som er rett og galt. Sannheten setter oss fri og nåden gjør at vi kan elske og omfavne sannheten.

Ingen kommentarer: