onsdag, april 28, 2010

Søkelys på den nye "hebraiske" bevegelsen, del 1

I noen artikler fremover skal vi se nærmere på noe av det som skjer i vårt naboland Sverige, med hensyn til den nye såkalte "hebraiske bevegelsen". Dette gjelder i første rekke "Messianska Föreningen Shalom", og nettstedet som drives av en mann som kaller seg Haggaj, en svenske i slutten av 40 årene som ikke lenger kaller seg kristen, og som kjører knallhardt ut mot alle som kaller seg det. Harde utfall mot kristne tilhørende tradisjonelle kristne menigheter, enkeltpersoner og sammenhenger er noe som karakteriserer deler av denne "hebraiske" bevegelsen. La meg allerede nå i starten opplyse leserne om, at denne bevegelsen, ikke handler om jøder, men om ikke-jøder som ønsker å leve som jøder.

Messianska Föreningen Shalom ledes av en mann ved navn Stefan Ketriel Blad, og som står for mesteparten av foreningens undervisning. Den gis i form av en daglig utleggelse av Torah-tekster, og i forbindelse med foreningens sommerstevne. Til daglig har foreningen en talsmann ved navn Stig-Åke Gerdvall som fronter foreningen ved svært flittige bidrag på noen svenske nettforum, deriblant forumet til nevnte Haggaj. Haggaj blir av SÅ Gerdvall karakterisert som en av vår tids store rabbier ved siden av foreningens åndelige leder, Stefan Ketriel Blad.

Stefan Ketriel Blad har tidligere vært misjonær i Spania og Latin-Amerika. På direkte spørsmål fra meg forteller han at Jesus (disse skriver konsekvent Yeshua) åpenbarte seg for ham, og sa at han tilhører en av Israels tapte stammer. Konsekvensen av "åpenbaringen" ble for Stefan Ketriel Blads vedkommende at han flyttet til Israel. Han har også latt seg omskjære. Det skal også flere andre medlemmer av foreningen ha gjort. Jeg har forsøkt å få bekreftet hvor mange dette dreier seg om, men den svenske talsmannen vil ikke oppgi noe antall.

Messianska Föreningen Shalom fornekter at Jesus er Gud kommet i kjød, de fornekter også treenighetslæren. Den åndelige lederen, Stefan Ketriel Blad, har også offentliggjort en liste med 292 bud (antallet er blitt endret ved noen anledninger), av 613 bud, som vi som er blitt podet inn på Oliventreet skal holde. Det er interessant å se nærmere på hvilke bud dette dreier seg, da det sier mye om det teologiske grunnlaget for denne foreningen. Det skal jeg ikke gjøre i denne introduksjonsartikkelen, bare peke på ett som viser selvmotsigelsen i deres lære.

I listen over bud som Ketriel Blad setter opp finner vi dette i nr 227:

227.Förbud mot att svära falskt, 3 Mosebok 19:12.

Her heter det: "Og dere skal ikke sverge falskt ved Mitt navn..."

Men Jesus sier dette klart og tydelig:

"Igjen har dere hørt at det er sagt til fedrene: Du skal ikke sverge falskt, men du skal holde det du med ed har lovet Herren. MEN JEG SIER DERE: SVERG IKKE I DET HELE TATT ..." (Matt 5,33-32)

Slik går det når blander sammen Den gamle og Den nye pakt.

Den svenske foreningen er ivrige talsmenn for at det jødiske templet i Jerusalem skal bygges opp igjen, de avviser at det finnes noen nytestamentlig menighet, og dermed også nattverden. For dem er det kun snakk om påskemåltidet, ikke om nattverden slik den kristne kirke har sett på dette.

(fortsettes)

8 kommentarer:

Anonym sa...

Deres tanker om Jesus.

Kilde: Dagen sverige
”Kyrkan har missförstått vem Jesus egentligen var”

3) Jesus är inte Gud Konsekvensen av synen att det enbart är Fadern som är Gud är att MFS inte ser Jesus som Gud. MFS betraktar Jesus som en människa som föddes utan ”begärelse till det onda”. ”Enbart en människa, som dessutom är syndfri, kan representera människosläktet och dö i vårt ställe”. Det yttersta beviset för att Jesus inte kan vara Gud, menar Blad, är att han dog: ”Hur kan Gud födas? Hur kan Gud dö? Det är hedniska idéer om gudar och halvgudar som ligger bakom en sådan lära”. I sin undervisning på sommarkonferensen säger han att Jesus blev sänd som Guds son efter att han fötts, Gud ger honom ett uppdrag eftersom Gud ”kan delegera funktionen att vara Elohim till de skapade varelserna”. Så när det namnet – eller andra liknande som tolkats som bevis på Jesu gudom – används i NT för att beskriva Jesus ska det inte uppfattas som att han är Gud, enligt Blad. ”Det är en titel, en funktion, det är ett arbete, det är ett uppdrag”. Andra personer – såsom Israels kungar – har också fått den typen av uppdrag och kallats för exempelvis Guds söner. Men Jesus har en unik ställning bland dessa enligt Blad. ”Han är den eviges representant nummer ett.

Du kan nok aldrig melde deg inn der Bjørn Olav før Jesus kommer å bekrefter det han sier der.
Men du er med å støtter frem det gammle testamentet som dem henter sin forståelse fra som er helt på linje med alle Jøder og muslimer at Jesus ikke er selve Gud men Hans profet som begge tror er eneste mulighet i deres lære.

Men kan det være at alle mistforstår Jesus og Gud ?
Hvis mennesket kan bli Guds bilde totalt er det vel ikke noe som hindrer Jesus å være det. ?
Så i forhold til bilde er Jesus uansett Guds bilde for mennesket er skapt i Guds bilde når det er sant menneske sønn.
Så for meg at Jesus er Gud har jeg ingen tvile om for selv vi har Gud lovet skal bli som Han så da er dette ikke vanskelig å tro at Jesus er Gud.
Men siden muslimer og Jøder ikke kjenner kunnskapen om bildet så forstår dem ikke guds ibenhet i mennesket som kan folde seg ut som Guds bilde på jorden.Alle som når bildet blir Guds bilde på jorden.
Dette vet du er riktig etter den første lære Bjørn Olav men våger du å tro det som stråler fra monkens vakre ansikt Guds bildet som vokser frem til vi ser hans kjærlighet i mennesket som er sant menneske.

Broderlig i kristus

Anonym sa...

fortsettelse

Så i min gode elskede bibel Guds ord kan følgende utsagn fra Jesus bevises som sanne alt i Guds først or "Han skapte dem i sitt bilde"

Så alle mennesker som blir sann i sitt bilde kan si med Jesus i sandhet i Guds ord.
Han som ser meg ser Faderen !
Her er Jesus på trygg grunn ikke som noe nytt men som noe bibelen taler om fra starten. Derfor når Ypperste prestene raser mot Guds bilde er det for at dem ikke tåler at jesus sier Han er i det bilde mennesket også er ment å være fra starten av "Bibelen :skapt i Guds bilde"

Så hvis du tror at Jesus er den eneste som kan vise oss Guds bilde våger jeg å si til deg Bjørn Olav at du tar feil på bakgrunn i det som står i bibelen som du tror på.
Må vi alle kunne si "den som ser meg ser Gud"

Broderlig i kristus

Bjørn Olav sa...

Her var det mye jeg rett og slett ikke forstår:

Du skriver: "Men du er med å støtter frem det gammle testamentet som dem henter sin forståelse fra som er helt på linje med alle Jøder og muslimer at Jesus ikke er selve Gud men Hans profet som begge tror er eneste mulighet i deres lære."

Hva mener du med dette? At vi ikke skal lese Det gamle testamente? At Det gamle testamente ikke er Guds ord? Eller?

Så skriver du:

"Må vi alle kunne si "den som ser meg ser Gud"

Jeg tror at verken du, eller jeg eller noen annen, kan si det. Kanskje vi kan håpe på at noen ser noe av Gud i oss? At Guds bilde skal komme tydeligere frem i våre liv, er en bønn jeg vil tro de fleste av oss ber. Men fullkomne, og Gud lik, blir vi ikke før vi kommer til himmelen. Ikke du, ikke jeg, og ingen andre. Vi har nok alle et veistykke på helliggjørelsens vei.

Bjørn Olav sa...

OG: Du kan nok være aldeles trygg på at jeg ikke blir en del av denne svenske bevegelsen.

Anonym sa...

Ja Bjørn Olav vårt kjødelige selv er nok ikke noe rent bilde før det dør for oss.
Men kan ikke den delen dø i oss når vi er på jorden ?
Er ikke heligjørelse at Gud kommer mere og mere frem i oss til mere vi lar eget vike for det sanne mennesket som gud selv har gitt ånd til.
Alle klarer nok ikke å komme til målet på jorden men det betyr ikke at det ikke er mulig iå gjøre.
Vi kan risikere å møte ett menneske som har blit helt lik gud på jorden som kan si jeg er guds bilde.
Hva ville vi si til dette mennesket " korsfest korsfest han spotter gud med å si at han er lik Gud"
at veien er smal mot å bli bildet betyr vel ikke at man skal fornekte den veien som Jesus viste oss med sitt komme til jorden.
GUD KOM TIL VERDEN FOR Å LA MENNESKE BLI GUDER sies det i den ortodokse kirken. Her har du en hemmelig lære som ikke tåler dagens lys som prestene kjenner som har vært tilstede fra begynnelsen.

Jeg spurte Jesus om bønne svar på om Han kunne lede meg mere inn på hva denne kunnskapen var og om den var forankret i dagens prester og monker i østkirken.
Bønnesvaret kom i form av en side på nettet der man underviser i ortodoks tro.
Ble da ledet til undervisningen til Fr Theophanes fra Kafsokalyvia, hellige fjell Athos
som har skrevet bok om Jesus bønnens dype virkning og betydning.
Du bør ta deg tid til å høre på hele vidoen der han kommer inn på hvordan monkene får dypere og dypere kunnskap om Jesus som ikke verden kjenner til.Han kaller det for indre og ytre lære som har vært praktisert fra Jesus tid igjennom kirkefedrene som mente at kunnskapen om helligjørelse kunne være farlig for vanelige mennesker å gå inn på.
Så mitt spørsmøl til deg tideligere om det finnes en dypere kunnskap om bibelen i klostere har blitt bekreftet fra kilden selv.
undervisningen i Jesus bønnen fra en som har studert med eldste brødrene i Jesus bønen selv.

Her har du linken

http://www.snvteam.com/iocs/videos/index.php?page=group&groupid=67740

Broderlig i kristus

Bjørn Olav sa...

Du svarte ikke på det jeg spurte deg om, Broderlig i Kristus. Nemlig forholdet til Det gamle testamente.

Jeg tror ikke på noen hemmmelig lære. Læren om helliggjørelsen ligger åpent for alle. Den ortodokse kirke besitter ingen hemmelig lære som er unndratt andre. Men at noen har kommet et stykke lenger på veien, og som vi andre kan lære av, ja det tror jeg. Jeg sitter gjerne ved føttene til de som lever nært den Herre Jesus, for å lære av dem. Både gjennom deres undervisning og gjennom deres liv.

Men også hos disse er man seg bevisst at man er og blir en synder. Ingen av dem ville se på seg selv om noen "guder". Ingen av dem ville peke på hvor Kristuslike de er. Tvert imot, de ville alle fortelle deg hvilken elendig synder de er!

Jeg kjenner bare til en som ville være Gud lik. Han kalles lysets engel.

Takk for tipset om videoen. Den skal jeg se.

Vær velsignet.

Anonym sa...

Ja , det som kjennetegner dem som har kommet langt på veien er stor ydmykhet. Ingen av dem ville si at dem var Gud lik selv da det strider mot selve veien mot Gud å bli så tjenende som Hans bilde er.

Du svarer ike meg heller om Jødene har i sitt Gt. dekng for treenigheten som vi kristene har som dem mener ikke tilhører Gt.
Jødene bruker argumentet at Gud er en udelelig eneste Gud som ikke kan være noe annet.

Når du går inn åi Jødenes tradisjoner med prestene kommer du i konflikt mellom detr gammle og den nye tro som du deler med alle kristene etter Jesus.
Siden Jesus er sønnen av Gud Bjørn Olav må han da ha blitt skapt av han ellers ville Gud ike være hans far men broder ?
Så Jesus er ikke menneske for han var til før tiden og jorden så noe annet en ett menneske må Han være så der tar svenskene feil totalt.
Ja , djevelen trykker oss ned i synd og opp i forherligelse etter som tornen i kjødet.

Gud velsigne deg så dem eldre brødrene i Jesus og Han kan lede deg til du kan mota av åpenbaringer og ord fra bibelen som rommer alle sanheter når bjelken forlater øynene.
Frykt ikke for dem som elsker Jesus er trygg selv om veien blir noe annet en man så når man startet.
Før man kan som Jesus se Guds ånd i alle mennesker som skriker etter å bli ett med Gud kan vi ikke bære kunnskapen om Gud ånd i mennesket.
Som Jesus sa til meg "Det er ingen mennesker som er større en deg på jorden, men det er heller ingen mennesker som er mindre en deg på jorden" Da forstod jeg hvordan Gud elsker alle like mye for Han ser sin ånd skape dem alle til å en gang komme til Han.
Alle er dyrebare for Gud.

Broderlig i kristus

Bjørn Olav sa...

Jeg tror at "hele Skriften er innåndet av Gud." (2.Tim 2,16) Det betyr for meg både Det gamle- og Det nye testamente. Allerede i Bibelens første bok ser vi Den treenige Gud. I skapelsesberetningen heter det: "Da sa Gud: La Oss gjøre mennesker i Vårt bilde ..." (1.Mos 1,26)

Helliggjørelse er at vi blir mer lik Jesus, men ingen blir fullkomment lik Ham i denne verden. Kjenner du noen? Hva heter de?

I den nikenske trosbekjennelsen heter det om Jesus:

"Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt..."

Dette stemmer helt overens med det apostelen Paulus skriver, inspirert som han er av Helligånden: "Han er bildet av Den usynlige Gud. Den førstefødte fremfor hele skapningen. For i Ham ble alle ting skapt..." (Kol 1,15-16a)

Det er altså ikke som du sier at Jesus er skapt. Han er født. Han er både Gud og menneske. Husk: Ordet BLE kjød.