mandag, september 08, 2008

Kristus - Allherskeren, del 1I den messianske og profetiske Salme 2, taler Faderen om Sønnen og sier: "Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg." (v.6)

Sønnen møter vi som det inkarnerte Ordet, Frelseren, Menneskesønnen, Guds Lam - men etter himmelfarten er Han også Allherskeren. Vi ser dette tydelig når apostelen Johannes møter Ham på Patmos. Johannes - som hadde ligget tett opp til Jesu bryst i nattverdsalen, blir nå så overveldet av den Kristus-skikkelsen han møter i hulen på denne klippeøya i Egeerhavet, at da Johannes ser Ham "falt jeg som død ned for føttene hans." (Åp 1,17)

Både i brevet til forsamlingen i Efesos og Kolossæ, skriver apostelen Paulus om Kristus som Hode.

"da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord." (Ef 1,9-10)

"Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle." (Ef 1,22-23)

I Kristus-hymnen i Kolosserbrevet møter vi det samme:

"Han er den usynlige Guds bilde (eikon), den førstefødte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter - alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset." (Kol 1,15-20)

"For i hans kropp bor hele guddomsfylden, og i ham som er hodet for alle makter og åndskrefter, har dere fått denne fylden." (Kol 2,9-10)

Dette at Kristus er hodet er et særdeles viktig og sentralt tema i Guds ord. Faktum er at denne sannheten er selve sentrum i Guds evige hensikt! Før noe ble skapt, oppkom dette i Guds hjerte, det er blitt kalt Hans viljes mysterium: å sammenfatte alt i Kristus.

Hva betyr så dette?

Jo, at Kristus er summen av alle åndelige ting, og Guds ett og alt. Alt summeres opp, sentreres i Kristus. Det var Guds gode hensikt, Hans vilje, før noe i det hele tatt ble skapt, før verdens grunnvoll ble lagt, og konsentrere alt om Sønnen - Faderen ville at Sønnen skulle være hode over alle ting. Den fremste. Den ypperste. Alt skulle sammenfattes i Kristus, bindes sammen i Ham. Og alle andre - uansett hva eller hvem de er - skal bøye kne og anerkjenne Kristus som Herre!

"I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden, og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, Gud vår Far til ære!" (Fil 2,10-11)

Egentlig er dette hva alt handler om. Kristus sitter ved Faderens høyre hånd - Han har gjeninntatt sin plass - og er nå Allherskeren. Alle - uansett rang, og selv om de er Hans fiender, vil måtte bøye kne for Ham.

Vi trenger å løfte dette frem i forkynnelsen. Kristus er ikke "bare" Frelseren, men også Herren, og må bli og forbli Herre i våre liv. Det er ikke mulig å "bare" ha Ham som Frelser, i våre liv, Han må også bli Herre over alt i våre liv.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: