fredag, februar 19, 2016

Bibelen - ufeilbarlig, tilstrekkelig og klar, alene guddommelig autoritet

Hvordan er det mulig å navigere i det urene farvannet vi seiler i? Ved å bruke den eneste sikre kompasset som er gitt for alle tider - også vår - Den Hellige Skrift.

De kanoniske skriftene som utgjør vår Bibel er:

Ufeilbarlige. Det kan ikke sies om noe annet. Når den siste av de 12 apostlene døde - Johannes - ble også punktum satt for De hellige skriftene som utgjør vår Bibel. Til Bibelen kan ikke noe legges til eller trekkes fra. Det er interessant at vi helt mot slutten av Åpenbaringen kan lese om Det nye Jerusalem: 'Og byens mur hadde tolv grunnsteiner, og på dem navnene på Lammets tolv apostler'. (21,13) Det viser den enorme betydningen de 12 har hva angår det som er blitt hetende: 'apostlenes lære' (Apg 2,42) Apostlenes lære er 'den tro som en gang for alle er blitt overgitt (eller overlevert) de hellige' (Jud v.3) Denne overleverte troen er 'bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.' (Ef 2,20) Ingen kirkemøter, ingen åndelig veileder, ingen av de såkalte kirkefedrene, ingen pave eller kirkeleder, kan stilles over Bibelen.

Bibelen er tilstrekkelig og klar. Vi trenger ikke noe i tillegg til Den Hellige Skrift - Bibelen. Den er i seg selv tilstrekkelig og klar. Den inneholder alt vi trenger for dette liv og det kommende, for liv og for salighet, alt vi trenger å vite om frelse og evig liv, om fortapelsen og dommen, alt vi trenger å vite om Evangeliet om Guds rike, og om forsamlingen, Kristi kropp. Alt vi trenger å vite om bønn, faste og Herrens måltid. Så kan vi gjøre oss erfaringer på troens vei, som kan hjelpe oss til å forstå, men alle disse erfaringene må prøves på Guds ord og vil aldri kunne likestilles eller sidestilles med Guds ord, kun være med på å forstå noe av det som allerede finnes nedfelt i Bibelen. Bibelen er selve skattkammeret for livet i Den Hellige Ånd.

Bibelen er alene guddommelig autoritet. Jeg har allerede vært inne på dette, men la meg understreke at Bibelen er eneste autoritet for liv og lære. Profetiske budskap må alltid prøves på Skriften, og fremkommer det ting i disse profetiske budskapene som strider mot Guds ord, så er det de profetiske budskapene det er noe galt med - ikke Guds ord. 'Forakt ikke profetisk tale, men prøv alt, hold fast på det gode'. (1.Tess 520-21) 'Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt'. (Apg 17,11) I og med at Skriften alene er guddommelig autoritet står den også over den kirkelige tradisjonen. Det er mye godt å hente hos ørken- og kirkefedrene, eller hos ulike åndelige forfattere og veiledere opp gjennom kirkens historie, fra mange ulike kirkelige tradisjoner, men ingen av dem har guddommelig autoritet. Det har kun Bibelen.

Bibelen er helt alene om å være innblest av Den Hellige Ånd. Bibelen er helt unik. Ikke noe annet skrift kan påberope seg dette: 'Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning'. (2.Tim 3,16-17)

Ingen kommentarer: