søndag, mars 14, 2021

Et profetisk kall om å hjelpe jødene hjem, del 4


Jesus profeterte: "Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende..." (Luk 21,24b) Ordene gikk bokstavelig talt i oppfyllelse i forbindelse med Jerusalems beleiring og Tempelets ødeleggelse  år 70 etter Kristus. Som en følge av dette skulle jødene "føres som fanger til alle folkeslag" (v.24a)  Men jødene skulle også få komme tilbake til sitt hjemland. Dethar vi vært vitne til og er fremdeles vitner til i vår levetid1 Selv nå undrr koronakrisen gjør mange jøder aliyah. Det samme profetiske ordet som varler om Israels adspredelse, forsikrer oss også om at jødefolket skal bli bevart gjennom store prøvelser. Aldri skal Israel opphøre å være et folk for Herrens anskkt: "For jeg er med deg, sier Herren, for å frelse deg. Når jeg fullstendig utsletter alle folkeslagene som jeg har spredt deg i blant, da skal jeg likevel ikke utslette deg. Men jeg skal tukte deg etter den rette dom, og ikke la deg slippe ustraffet." (Jer 30,11)

De mange profetiene som handler om Israel i Den Hellige Skrift kan deles opp i fire hovedgrupper:

1) Profetier om Israels utvelgelse som folk og som nasjon.

2) Profetier som handler om at jødefolket skal bli rykket opp fts sitt land og spredt til jordens fire hjørner, det vil si til hele jorden.

3) Profetier som forsikrer at også under den lange forkastelsestiden, skal Iisrael bevare sin nasjonale identitet og selve ekistens. Dette har ved siden av Guds nåde, vært holdt ved like gjennom feiringen av sabbaten og høytidene.

4) Profetier om at Israel i endens tid igjen skal samles i sitt eget land. Dette vil føre til Israels åndelige gjenopprettelse. Det heter hos profeten Jesaja: "Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds huAs, så han kan lære oss sine veier, og vi kan vandre på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem." (2,3)

Allerede i forbindelse med Israels lange ørkenvandring, talt Herren til Moses og varslet om at det ville komme tider med store prøvelser; Herren ville gi dem over i deres fienders hender, om de brøt Guds bud. Hør bare: "Jeg skal legge landet øde, så deres fiender som bor der skal forskrekkes over det. Jeg skal spre dere blant hedningene og kommer etter dere med draget sverd. Deres land skal bli øde, og deres byer skal bli ruiner." (3.Mos 26,32-33)

I sin store avskjedtale gjentar Moses disse dystre forutsigelsene - jfr 5.Mos 28,64-68.

Profeten Jeremia forutså jødenes 70 årige fangenskap i Babylon: "Hele dette landet skal bli til en ørken, til en ødemark, og disse folkeslagene skal tjene Babels konge i sytti år. Men når sytti år er til ende, vil jeg hjemsøke kongen i Babel..." (Jer 25,11-12)

Profeten Esekiel opplevde fangenskasperioden i Babylon. Også han profeterer om en adspredelse av jødefolket til alle verdens nasjoner, men også at de vil vende tilbake og gjenoppbygge landet. 

Det samme gjorde profeten Daniel. Daniel får en åpenbaring om Israels og Jerusalems framtid som forutså en ny adspredelse av folket etter at det var kommet tilbake fra eksilet i Babylon. Det er interessant å merke seg at Daniel leste profeten Jeremia, og ble klar over at det hadde gått 70 år siden Jeremia profeterte at Jerusalem skulle inntas og folket skulle føres i fangenskap. Tiden var nå inne til at Gud skulle fri dem ut. Gud holder hva han lover!

Jesus selv henviser til Daniels profetier. Han gråt over Jerusalem og sa: "For dager skal komme over deg da dine fiender bygger en voll rundt deg, omringer deg og trenger seg på deg fra alle kanter. De skal jevne deg og dine barn som er i deg, med jorden. Og de skal ikke la det bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid," Luk 19,43-44. Dette skjedde i år 70. Han fortalte sine disipler at tempelet i Jerusalem skulle brytes ned, Matt 24,1-2, og han skildret detaljert den ulykke som skulle komme over det jødiske folk: "De skal falle for sverds egg og bli bortført som fanger til mange folkeslag." Det skjedde også i år 70. "Og Jerusalem skal være nedtrampet av hedninger inntil hedningenes tider er oppfylt", Luk 21,24. Det skjedde i 1967.

fortsettes

Billedtekst: Fra Jerusalems ødeleggelse i år 70.

Ingen kommentarer: