lørdag, desember 10, 2016

Jesus Kristus er nok - evig nok, del 1

Jesus Kristus er nok - evig nok! Jeg kan ha fullstendig tillit til Ham, og til forsoningen som fant sted på korset. Jesus er tilstrekkelig på alle livets områder. På en vanskelig dag, med et veldig urolig hjerte, satte jeg meg ned med Bibelen min og her er hva jeg fant ut om Jesus:

Han er fra evighet: "Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt." (Kol 1,15) "Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord." (Hebr 1,3) "Han var forut kjent, før verdens grunnvoll ble lagt. Og for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidenes ende." (1.Pet 1,20) "Han var i begynnelsen hos Gud." (Joh 1,2)

Han er åpenbaringen av Guds evige mysterium: "Men han som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus, etter åpenbaringen av det mysteriet som det har vært tiet om i evige tider, men som nå er kommet for lyset og etter den evige Guds befaling ved profetiske skrifter er blitt kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet." (Rom 16,25-26)

Hans liv er menneskenes lys: "I ham var liv, og livet var menneskenes lys." (Joh 1,4) "Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden." (Joh 1,9)

Han er skaperen av alt: "Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til." (Joh 1,3) "For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham, og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham." (Kol 1,16-17)

Han er Gud, kommet i kjød: "I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud ...Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet." (Joh 1,1 og v.14)

Han er ett med Faderen: "Jeg og Faderen er ett." (Joh 10,30)

Han gjør Faderen kjent: "... men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg kunngjort dere." (Joh 15,15)

Han er livets brød som metter og tilfredsstiller: "Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste." (Joh 6,35)

Han er en tørsteslukker: "Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv." (Joh 4,14) "Om noen tørster, han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann." (Joh 7,37-38)

Han er en klippe: "og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus." (1.Kor 10,4)

Han er Guds dyrebare Lam som bærer verdens synd: "Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og sier: Se der Guds Lam, som bærer bort verdens synd." (Joh 1,29)

Hans blod er dyrebart: "For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam." (1.Pet 1,19)

Hans blod gir oss rettferdighet: "Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden." (Rom 5,9)

Hans blod forsoner oss med Gud: "Han stilte Gud til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort." (Rom 3,25)

Hans blod forløser oss og gir oss syndernes forlatelse: "I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse, etter hans nådes rikdom." (Ef 1,7)

Hans blod gir oss fred med Gud: "... og ved ham forlike alle ting med seg selv da han gjorde fred ved blodet på hans kors, - ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene." (Kol 1,20)

Hans blod renser oss fra en dårlig samvittighet: "hvor mye mer skal da Kristi blod - han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer - rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud." (Hebr 9,14)

Hans blod helliger oss: "Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod." (Hebr 13,12)

Hans blod renser oss: "Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet." (1.Joh 1,9)

Hans blod løser oss: "Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod." (Åp 1,5)

(fortsettes)

Ingen kommentarer: