søndag, desember 18, 2016

En frimenighets nattverdhandling fra 1527

Balthasar Hubmaier (1480-1528) er kjent som en av forgrunnskikkelsene i den bevegelsen som av sine motstandere foraktelig ble kalt 'gjendøpere' - anabaptister. Døperbevegelsen er også blitt kalt 'reformasjonens tredje vei - den radikale'. Men den handlet ikke bare om dåp av troende. Den var først og fremst en menighetsvekkelse, et profetisk rop om å vende tilbake til urkirkens røtter.

Og til den kristne forsamlingen hører Herrens måltid, Brødsbrytelsen eller Nattverden. I denne artikkelen skal vi se nærmere på nattverdssynet til Hubmaier. For Hubmaier skrev ikke bare en bok om dåp, som et kraftig forsvar av urkirkens dåpssyn, men også om nattverden. Faktisk skrev han hele tre bøker om Herrens måltid. De to første er i all hovedsak et oppgjør med Den romersk-katolske forståelsen av nattverden. I den siste av dem formulerer han en nattverdsliturgi. Den er spesielt interessant fordi det ikke finnes mange nattverdliturgier fra den frikirkelige bevegelsen. Den burde derfor være av interesse for de frie menighetene som i dag ønsker å fornye sitt forhold til feiringen av Herrens måltid.

Boken - Eine Form des Nachtmahls Christi - er skrevet i Nikolsburg i 1527.  Nikolsburg ligger i Moravia, og byen heter i dag Mikulov. Hubmaier kom hit året før. Han var en lærd mann med en doktorgrad i teologi. Etter at den anabaptistiske lederen Wilhelm Rubelin døpte Hubmaier og 60 andre i Waldshut 9 1525, ble det derimot skikkelig bråk. I desember 1525 flyktet Hubmaier til Zurich. Her håpet han å finne beskyttelse, men reformatoren Ulrich Zwingli, sørget for å få ham arrestert. Etter en tid ble han satt fri og kom altså til Nikolsburg hvor han i 1527 oppleve en rolig og fredfull tid før forfølgelsene tok til igjen. Det var da han skrev dette skriftet om nattverden.

Det er flere interessante ting vi kan merke oss i - Eine Form des Nachtmahls Christi. Hubmaier er opptatt av at språket som skal brukes av den som forretter nattverden skal være folkelig. Som kjent foregikk Den romersk-katolske messen på latin, noe som gjorde at de færreste forstod hva som skjedde. De som deltar skal være pent kledd, og de skal sitte stille uten småsnakk! Selve nattverden er for "Guds folk", og med det mener Hubmaier de som er døpt "på ordentlig måte" og som har forberedt seg åndelig. Faktisk legger han stor vekt på forberedelsen til å ta del i nattverden. Jeg skal komme tilbake til dette.

Men la meg først nevne at Hubmaier i dette skriftet understreker at man skal "forberede et bord med alminnelig brød og vin. Om begeret er av sølv, tre eller tinn utgjør ingen forskjell."

Selve nattverdshandlingen skal innledes med at deltagerne skal bekjenne sine synder, ikke for en prest, men for Gud. Men de skal be for den som skal forrette nattverden. Denne skal, i følge Hubmaier, "som den første av alle falle på sine knær sammen med menigheten og med munn og hjerte bekjenne sin synd og sin utilskrekkelighet."

Den som forretter er menighetens forstander, men menigheten deltar også aktivt i liturgien.

Etter denne syndsbekjennelsen skal menighetens forstander utdype for de tilstedeværende hva menigheten bør kjenne til hva angår Jesu liv, Hans lære, Hans lidelse og død og Hans oppstandelse. Til en liten hjelp har så Hubmaier foreslått at man kan bruke følgende skriftsteder:

Joh 8,12;1.Kor kap 10-11;Joh kap 13-17;Matt 3; Luk 3 og Sirak 2.

Etter denne utleggelsen, skal menigheten være stille og i stillheten skal man prøve seg selv. Når stillheten så brytes ber man Fadervår i fellesskap og så kommer det som Hubmaier kaller Kjærlighetsløftet. I dette ligger mye av forberedelsen til nattverden:

KJÆRLIGHETSLØFTET

Forstander: Brødre og søstre, hvis vi elsker Gud før, i og over alle ting, i kraft av Hans levende Ord, så må vi tjene Ham og Ham alene (5.Mos 5 og 6; 2.Mos 20). Vi skal ære og tilbe Ham ved å helliggjøre Hans navn, og underordne oss Hans guddommelige vilje, som har gjort sitt arbeide i oss gjennom Hans levende Ord, i liv og døde. La oss hver i sær bekjenne dette.

Menighet: Ja, jeg vil.

Forstander: Hvis du elsker din neste vil du tjene ham med gjerninger i broderkjærlighet (Matt 25; Ef 6; Kol 3; Rom 13; 1.Pet 2,13flg), så ydmyk deg og tjen Ham med ditt liv og blod. Vær lydige mot dine foreldre og alle autoriteter i overensstemmelse med Guds vilje, og gjør det i kraft av vår Herre, Jesus Kristus, som ydmyket seg og tjente oss med sitt kjød og blod. La oss hver i sær bekjenne dette.

Menighet: Ja, jeg vil.

Forstander: Praktiserer du broderkjærlighet blant de brødre og søstre (Matt 18,15;Luk 6;Matt 5,44 og Rom12,10) så skap fred og enhet blant dem, og forsone deg med alle, som du har støtt. Vis fra deg all ondskap, hat og ond vilje mot enhver, og forsak villig all oppførsel, som kan vekke anstøt, forlegenhet eller forargelse hos din neste. Elsk dine fiender og gjør godt mot dem som forfølger deg, for slik er Kristi regel (Matt 18). La oss hver i sær bekjenne dette:

Menighet: Ja, jeg vil.

Forstander: Hvis du ønsker å bekrefte dette kjærlighetsløfte, som du nå har avgitt, ved å ta del i Herrens måltid, ved å spise brødet og drikke vinen, og ved å vitne i kraft av minnet om den lidende, døde og oppstandne Herre, Jesus Kristus, så la oss hver i sær bekjenne dette:

Menighet: Ja, jeg vil.

Forstander: Så spis og drikk sammen med hverandre i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Må Gud selv velsigne oss med kraft og styrke, så vi bringer Hans kjærlighet ut til vår neste, slik at den virker frelse etter Hans vilje. Må Han gi oss nåde til å gjøre dette. Amen.

Etter dette tar så den som forretter brødet og ber en takkebønn over det, før han deler det ut. Etter at brødet er delt ut deles så vinen ut, deretter lyses det en velsignelse som avslutning på det hele.

Ingen kommentarer: