torsdag, mars 29, 2018

De første kristne holdt hele tiden urokkelig fast ved ... brødsbrytelsen

Jeg har gjort meg avhengig av det. Og avhengigheten har tiltatt med årene. Hva jeg snakker om? Herrens måltid.

Om dette måltidet skriver apostelen Paulus: "Velsignelsens beger som vi velsigner, gir den oss ikke DEL I Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir det oss ikke DEL I Kristi kropp? Fordi det er ett brød, er er vi alle én kropp. For vi har alle DEL I det ene brød." (1.Kor 10,16-17)

Bedre forklaring på hva Herrens måltid eller Brødsbrytelsen er har ikke jeg funnet.

Det måltidet Herren selv innstifter Skjærtorsdagskvelden er et paktsmåltid. "Den nye pakt i mitt blod", sier Jesus. Og dette paktsmåltidet gir meg altså del i både Kristi blod, og Kristi kropp. Hvordan det skjer skal jeg ikke gi meg ut på å forklare. Det er et mysterium - og jeg lar det bli med det.

Dette måltidet har mange navn: Herrens måltid, brødsbrytelsen, nattverd, messe, men i urkirken ble det brukt et navn som for meg er blitt stående som det ordet jeg foretrekker: eukaristi. På norsk: takksigelse. På 200-tallet skriver Irenaeus av Lyon: "Vår undervisning er i samklang med eukaristien, og eukaristien befester vår undervisning." Hvordan kunne han si det? Fordi nattverden rommer hele frelseshistorien. Når vi feirer det hellige måltidet åpenbares troens mysterium for vårt indre menenske.

Hver gang de første kristne kom sammen feiret de eukaristien. Det er rasjonalismen som førte til at mange protestantiske kirker i dag bare feirer nattverd en gang i måneden. Det er noe å tenke over! I eukaristien samles hele kirken om det vesentlige og vi forenes med Kristus i Hans rike. Selve hjertet i den urkristne gudstjenesten er det måltid der brød og vin settes frem.

Vi trenger dette konkrete - brød og vin. Troen kan lett bli abstrakt.

Nattverden er også et samfunnsmåltid. Og slik er det: det er fellesskap med Kristus med med de troende til alle tider og på alle steder - et livgivende fellesskapsbånd som overskrider både tid og rom. Tenk - helt siden apostlenes dager har kirken feiret dette måltidet uavbrutt.

I kveld samles vi i Kristi himmelfartskapellet kl.18.00 - som vi gjør hver torsdag - til en gudstjeneste som lik de første kristnes er delt i to: Ordets og Brødets gudstjeneste. Begge deler hører med når forsamlingen av de hellige kommer sammen. At det i dag skjer på skjærtorsdagskvelden gjør det enda mer inderlig. Da minnes vi også det første måltidet i den nye pakten.

"Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved ...brødsbrytelsen." (Apg 2,42. Bibelen Guds Ord)

Ingen kommentarer: