torsdag, februar 04, 2021

Preses i Den norske kirke: Dette var klart antisemittiske utsagn - krever at NRK tar tak


 Preses i Den norske kirke, biskop Olav Fykse Tveit, kommenterer i dag de famøse uttalelsene til NRK-medarbeideren Shaun Henrik Matheson og ber NRK ta grep etter antisemittiske uttalelser i radioprogam.

'Det er forskjell på å kritisere regjeringewn i Israel og å sthnatisere jøder. Det som har skjedd her er mer enn upassende. Det var klart antisemittiske utsagn. Og det bør det ryddes ordentlig opp i,' skriver Den norske kirkes preses.

Han har nå, på vegne av Den norske kirke, skrevet brev til kringkastingssjefen. Der heter det blant annet:

Men det trengs meir enn ein generell beklagelse i dette tilfellet, og det håpar eg at du som ansvarleg redaktør tar eksplisitt tak i. Det gjeld det klart anti-semittiske i det som vart framført. Det var ikkje berre ein kritikk av den politikk den israelske regjeringa fører, noko som mange framfører både i Israel og utanfor landets grenser, ikkje minst med tanke på den okkupasjons- og annekteringspolitikken som vert ført overfor den palestinske befolkninga i området. Slik kritikk kjem som kjent frå offisielt norsk hald. Det skjer også frå Den norske kyrkja si side.

Men i dette innslaget er det noko anna som skjer: Det er som jødar dei vert kritiserte her, og måten det skjer på har klare trekk av klassisk anti-semittisme. Det er i dette innslaget referert til menneske ut frå si sjølvforståing som jødar, i og med uttrykket «Det utvalgte folk», og det vert kombinert med svært stigmatiserande omtale og hatefulle uttrykk, endå til eit slags ønskje om at sjukdom og død må ramme dei ved at vaksinen ikkje skulle virke.

Denne form for anti-semittiske uttrykk overfor jødar har ei farleg verknadshistorie, og vi må ta spesielt tak i dette når det førekjem for at det ikkje skal normaliserast og aksepterast. Det er vårt ansvar som storsamfunn å ta dette på stort alvor. Dette er vårt ansvar som kyrkje å ta det opp, både kritisk og sjølv-kritisk. Regjeringas plan for å bekjempe anti-semittisme har også spesielt lagt vekt på at det er ikkje opp til minoriteten å bekjempe slikt åleine, det er storsamfunnets ansvar.

På denne bakgrunn vil eg oppfordre NRK til å presisere at de beklagar at dette skjedde, ikkje berre fordi det var upassande, men også fordi det var eit klart anti-semittisk uttrykk.'

Ingen kommentarer: