mandag, august 24, 2015

Bruden forbereder seg for å møte Brudgommen, del 1

Vi lever i en helt spesiell tid, en tid hvor Kristi brud gjøres rede for Brudgommens gjenkomst.

Denne artikkelen, som jeg har oversatt, er skrevet av Sarah Foulkes Moore, som sammen med sin mann, Willard C. Moore, grunnla den månedlige vekkelsesavisen 'Herald of His Coming'. Den har jeg abonnert på siden 1970-tallet, og har hatt stor glede av å lese dens mange gode, oppbyggelige og utfordrende artikler. Jeg håper bloggens mange lesere vil ha like stor glede av denne artikkelen av Sarah Foulkes Moore, som jeg har hatt:

'Og jeg hørte likesom en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn, som sa: Halleluja! For Gud Herren, Den Allmektige regjerer som konge! La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede'. (Åp 19,6-7. Norsk Bibel 88)

Tilsløret som en kvinne fra Østen og skjult blant nasjonene finnes Kristi brud. I Skriften, er Bruden, tilsløret i vakre typebeskrivelser og skygger. Den første er Eva, skapt fra Adam. Slik også med den hemmelighetsfulle Kristi brud: 'For vi er lemmer på Hans legeme. av Hans kjøtt og av Hans bein'. (Ef 5,30. Bibelen Guds Ord, Bibelforlaget)

Akkurat som Eva ble tatt ut fra Adams kropp mens han sov, skjer det samme. Mens kirken sover, blir Kristi brud hentet ut av Hans kropp, som er kirken. I Esters bok finner vi et perfekt bilde av Bruden som gjør seg selv rede. 

Esters bok handler for det meste om som skjer i det kongelige hoff og det kongelige liv, men er samtidig også et tilsløret bilde på det himmelske. Den gir oss i detalj en presentasjon av Ester, den kongelige bruden til Ahasverus, den mektige og suverene kongen, som hersket fra India til Etiopia. 

Valget av Ester
Den mektige Ahasversus, kongen av Persia, innbød til en kongelig fest hvor han inviterte alle de adelige i landet. Hans dronning var den vakre Vashti. Mot slutten av festen ønsket så kongen å vise frem sin skjønnhet for sine undersåtter. Men Vashti nektet å etterkomme kongens ønske. Da ble hennes eiendom satt til side og hennes krone ble gitt til en annen, til den utvalgte, den gudfryktige, Ester.

Vashti er et forbilde på kirken. Det som skjedde med Vashti skjer med kirken i dag. Ahasversus er et bilde på Kongenes Konge og Herrenes Herre som forberedte en nådefest og inviterte hele Hans rike til Hans festbord. Nå ved slutten av denne nådefesten, har Herren sendt en innkalling til kirken for å presentere seg selv, for Hans dom må først begynne med Guds hus. Men som Vashti er hun mest opptatt med sine egne festdager, programmer, skjemaer og seremonier, og er døv for den kongelige innkallingen. 

Til overvinnerne
Herrens siste budskap til de syv menigheter, gjentas syv ganger i Åpenbaringen's andre og tredje kapitel. Det er: 'Den som seirer'. Mens kirken som helhet har nektet å overvinne verden, selvet og djevelen. Kirken i dag har ikke skilt seg fra disse rivaliserende frierne. Fordi hun flørter med verden, og leker med djevelens fristelser, fremstår hun ikke som en ren jomfru viet til Kristus gjennom tid og evighet. Derfor er hennes kongelige byrd som Kristi brud tatt fra henne og gitt til overvinnerne. Og det er de som vil arve løftene som gis til Overvinnerne og som vil sitte sammen med Kristus som Hans Brud på Hans trone og regjere med Ham.

'Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg og har seiret og har satt meg med min Far på hans trone'. (Åp 3,21)

Det er Guds hensikt at Hans menighet er ment å være strålende og triumferende! Uvurderlig ære og mektige troner er lovet som belønning til de som er overvinnere. Men til alt dette, har den nominelle kirke vendt det døve øret. Den synlige kirken lider i dag overveldende nederlag. 

Hele Skriften åpenbarer den korsfestede, oppstandne, himmelfarne Kristus og Herren som kommer igjen, som presenterer for seg selv en Brud 'vakker som månen, ren som solen, skremmende som hærskarer med sine banner' (Høy 6,10). 

Når Vashti mislykkes, tok Ester hennes plass. Men mens Ester ble brakt til palasset og valgt til å styre og regjere med kongen, ble hun ikke presentert for ham med en gang. Ester er en type brud som ikke er klar uten forberedelse før hun blir presentert for Herren Jesus ved Hans komme.

Dagene med forberedelser er de dagene da vi vinner over vårt kjød og vår synd. Disse forberedelsesdagene begynner ikke når vi blir frelst, men når vi hører Hans kall til å bli overvinnere og vi regner med de omkostningene dette medfører. Kongens kammerherre hjalp Ester med hun trengte for å forberede seg. Og som Ester er en type av kongelig brud tilhørende den himmelske Konge. Kammerherren er et bilde på Den Hellige Ånd, som hjelper Bruden til å bli en overkommer. Det er Åndens tjeneste, som arbeider gjennom Herren og Frelseren Jesu nåde, til å forvandle den troendes liv og hjerte så den blir ett med Guds vilje. Det er Åndens gjerning som bringer oss ut av den gamle skapningen og inn i den nye. Ånden virker når vi gir etter for Hans arbeid, og alt Han ber om er at vi samarbeider.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: